คำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ 13/2557

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
ที่ ๑๓/๒๕๕๗
เรื่อง ให้กลุ่มมวลชนชุมนุมในพื้นที่ที่กำหนด

ตามที่กองทัพบกได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เวลา ๐๓๐๐ เป็นต้นไปแล้วนั้น

เพื่อเป็นการป้องกันการกระทบกระทั่งระหว่างกลุ่มมวลชนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน รวมทั้งเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ จึงให้กลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองทุกกลุ่มทุกฝ่ายทั่วราชอาณาจักรยุติการเคลื่อนย้ายมวลชนไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยให้ชุมนุมอย่างสงบในพื้นที่ที่ได้ออกคำสั่งไว้เดิมเท่านั้น ดังนี้

๑. กลุ่ม กปปส. และมวลชนที่สนับสนุน ให้ทำการชุมนุม ณ ถนนราชดำเนินและศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

๒. กลุ่ม นปช. และมวลชนที่สนับสนุน ให้ทำการชุมนุม ณ ถนนอุทยาน

ให้แม่ทัพภาค/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาค ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ร่วมกันดำเนินการป้องกันและระงับยับยั้งมิให้มีการชุมนุมของกลุ่มมวลชนใด ๆ เกิดขึ้นภายในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

  • สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
  • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  • ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"