คำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ 14/2557

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
ที่ ๑๔/๒๕๕๗
เรื่อง การใช้อาวุธและการใช้กำลังในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ

ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เวลา ๐๓๐๐ ไปแล้วนั้น เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายและการใช้อาวุธสงครามในพื้นที่ชุมชน ตลอดจนเพื่อป้องกันและป้องปรามการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี อันจะเกื้อกูลต่อการปฏิบัติภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยจึงกำหนดแนวทางการใช้อาวุธและการใช้กำลังในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญให้บุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ทหารเท่านั้นสามารถพกพาและใช้อาวุธสงครามเพื่อการปฏิบัติ ภารกิจต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบ

๒. กําลังประเภทอื่น ๆ ห้ามพกพาและใช้อาวุธสงครามโดยเด็ดขาด เว้นในส่วนของกําลังตํารวจตระเวนชายแดนที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองกําลังป้องกันชายแดนและกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า

๓. ให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตํารวจเท่านั้นมีอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจ การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ

๔. ห้ามเคลื่อนย้ายกําลังและอาวุธทุกชนิดออกจากที่ตั้งหน่วย เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากแม่ทัพภาค/ผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคในแต่ละพื้นที่

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง

  • สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
  • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  • ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"