คำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ 15/2557

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
ที่ ๑๕/๒๕๕๗
เรื่อง การใช้อาวุธและการใช้กำลังในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ (เพิ่มเติม)

ตามที่กองอำนวยการักษาความสงบเรียบร้อยได้มีคำสั่งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เรื่อง การใช้อาวุธและการใช้กำลังในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ นั้น เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ จึงกำหนดแนวทางการใช้อาวุธและการใช้กำลังในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญให้บุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ให้กำลังตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจำกองร้อยอาสาสมัคร ประจำจังหวัดและอำเภอ สามารถพกพาและใช้อาวุธสงครามในการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้าได้

๒. สำหรับเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่มีความจำเป็นที่ต้องพกพาและใช้อาวุธสงครามในการปฏิบัติ ภารกิจสนับสนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้านั้น ให้ขออนุมัติจากแม่ทัพภาคที่ ๔/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ ๔ เป็นเฉพาะกรณี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

  • สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
  • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  • ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"