คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๒๓/๒๕๕๗

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[1]
ที่ ๑๒๓/๒๕๕๗
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๒๒/๒๕๕๗
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงออกคำสั่ง ดังนี้

ให้ยกเลิกความในข้อ ๑ ของคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ประกอบด้วย

๑) พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นประธานกรรมการ
๒) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
๓) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง
๔) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นรองประธานกรรมการคนที่สาม
๕) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ
๖) อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการ
๗) ผู้อำนวยการสำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ
๘) พลโท รณชัย มัญชุสุนทรกุล เป็นกรรมการ
๙) ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก เป็นกรรมการ
๑๐) เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นกรรมการ
๑๑) พลตรี วิระ โรจนวาศ เป็นกรรมการ
๑๒) ผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นกรรมการ
๑๓) ผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นกรรมการ
๑๔) ผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นกรรมการ
๑๕) ผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นกรรมการ
๑๖) ผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นกรรมการ
๑๗) ผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นกรรมการ
๑๘) ผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นกรรมการ
๑๙) ปลัดบัญชีทหารบก เป็นกรรมการ และเลขานุการ
๒๐) ผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการคนที่หนึ่ง
๒๑) ผู้แทนสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการคนที่สอง”

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม /ตอน /หน้า / .๑๒๒/๒๕๕๗ ขึ้น ๑๒๔/๒๕๕๗

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"