คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 609/2557

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่ ๖๐๙/๒๕๕๗
เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร

ด้วยปรากฏบทวิจารณ์หนังสือ "A Kingdom in Crisis" เขียนโดยนาย David Eimer เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ออนไลน์ "South China Morning Post" ฉบับวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ และเขียนโดยนาย Andrew Buncombe เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ออนไลน์ "The independent" ฉบับวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยผู้เขียนบทวิจารณ์ได้สื่อถึงทัศนคติของผู้เขียนหนังสือ "A Kingdom in Crisis" และอ้างอิงถึงข้อมูลอันเป็นเนื้อหาสาระสำคัญที่ผู้เขียนนำเสนอในหนังสือ "A Kingdom in Crisis" ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ว่า หนังสือ "A Kingdom in Crisis" เป็นสิ่งพิมพ์ที่เป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ หรือจะกระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าหนังสือ "A Kingdom in Crisis" เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร ผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งให้ริบและทำลายซึ่งสิ่งพิมพ์ดังกล่าวข้างต้น

  • สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  • พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
  • ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"