งานแปล:การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐ ครั้งที่ 12

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐ ครั้งที่ 12 ค.ศ. 1803 (พ.ศ. 2346)
โดย รัฐสภาสหรัฐ, แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
Eighth Congress of the United States:
รัฐสภาสหรัฐ ชุดที่แปด
at the first session,
ในสมัยที่หนึ่ง
Begun and held at the city of Washington, in the territory of Columbia, on Monday the seventeenth of October, one thousand eight hundred and three. ซึ่งเริ่มต้นและจัดขึ้น ณ นครวอชิงตัน ในดินแดนโคลัมเบีย เมื่อวันจันทร์ที่เจ็ด ตุลาคม พันแปดร้อยสาม
Resolved by the Senate and House of Representatives of the United States of America, in Congress assembled, Two thirds of both houses concurring, that in lieu of the third paragraph of the first section of the second article of the constitution of the United States, the following be proposed as an amendment to the constitution of the United States, which when ratified by three fourths of the legislatures of the several states, shall be valid to all intents and purposes, as part of the said constitution, to wit: วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา ณ รัฐสภาที่ชุมนุมกันนั้น มีมติโดยสองในสามของสภาทั้งสองเห็นพ้องต้องกันว่า ให้เสนอ[ข้อความ]ต่อไปนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐ [เพื่อใช้]แทนรัฐธรรมนูญสหรัฐ มาตราสอง ข้อหนึ่ง วรรคสาม ซึ่งเมื่อได้รับสัตยาบันจากสามในสี่ของสภานิติบัญญัติแห่งรัฐทั้งหลายแล้ว จะสมบูรณ์เป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญดังกล่าวในทุกสถานและทุกประการ คือ
The Electors shall meet in their respective states, and vote by ballot for President and Vice-President, one of whom, at least, shall not be an inhabitant of the same state with themselves; they shall name in their ballots the person voted for as President, and in distinct ballots the person voted for as Vice-President, and they shall make distinct lists of all persons voted for as President, and all persons voted for as Vice-President and of the number of votes for each, which lists they shall sign and certify, and transmit sealed to the seat of the government of the United States, directed to the President of the Senate; The President of the Senate shall, in the presence of the Senate and House of Representatives, open all the certificates and the votes shall then be counted; The person having the greatest number of votes for President, shall be the President, if such number be a majority of the whole number of Electors appointed; and if no person have such majority, then from the persons having the highest numbers not exceeding three on the list of those voted for as President, the House of Representatives shall choose immediately, by ballot, the President. But in choosing the President, the votes shall be taken by states, the representation from each state having one vote; a quorum for this purpose shall consist of a member or members from two-thirds of the states, and a majority of all the states shall be necessary to a choice. And if the House of Representatives shall not choose a President whenever the right of choice shall devolve upon them, before the fourth day of March next following, then the Vice-President shall act as President, as in the case of the death or other constitutional disability of the President. The person having the greatest number of votes as Vice-President, shall be the Vice-President, if such number be a majority of the whole number of Electors appointed, and if no person have a majority, then from the two highest numbers on the list, the Senate shall choose the Vice-President; a quorum for the purpose shall consist of two-thirds of the whole number of Senators, and a majority of the whole number shall be necessary to a choice. But no person constitutionally ineligible to the office of President shall be eligible to that of Vice-President of the United States. ให้ผู้เลือกตั้งประชุมกันในแต่ละรัฐของตน แล้วใช้บัตรออกเสียงให้แก่ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี ซึ่งอย่างน้อยหนึ่งคนต้องไม่เป็นผู้อยู่อาศัยในรัฐเดียวกับผู้เลือกตั้งนั้นเอง ให้ผู้เลือกตั้งระบุชื่อบุคคลที่ตนออกเสียงให้เป็นประธานาธิบดีไว้ในบัตรของตนนั้น และ[ระบุชื่อ]บุคคลที่ตนออกเสียงให้เป็นรองประธานาธิบดีไว้ในบัตรต่างหาก แล้วให้ผู้เลือกตั้งทำรายชื่อขึ้นต่างหากสำหรับบรรดาบุคคลที่ได้รับการออกเสียงให้เป็นประธานาธิบดี และบรรดาบุคคลที่ได้รับการออกเสียงให้เป็นรองประธานาธิบดี และจำนวนคะแนนเสียงของแต่ละบุคคล โดยรายชื่อนี้ให้ผู้เลือกตั้งลงนามรับรอง แล้วปิดผนึกส่งไปยังที่ว่าการรัฐบาลสหรัฐโดยจ่าหน้าถึงประธานวุฒิสภา ให้ประธานาวุฒิสภาเปิดใบรับรองทั้งหมดต่อหน้าวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร และให้มีการนับคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงให้เป็นประธานาธิบดีเป็นจำนวนมากที่สุด ให้เป็นประธานาธิบดี ถ้าจำนวนเช่นว่านั้นเป็นเสียงข้างมากของจำนวนผู้เลือกตั้งทั้งหมดที่ได้รับแต่งตั้งมา และถ้าไม่มีผู้ใดได้เสียงข้างมากเช่นนั้นแล้ว ก็ให้สภาผู้แทนราษฎรเลือกประธานาธิบดีโดยทันทีจากบรรดาบุคคลที่ได้คะแนนสูงสุดไม่เกินสามอันดับในรายชื่อผู้ได้รับการออกเสียงให้เป็นประธานาธิบดี ทว่า ในการเลือกประธานาธิบดีนั้น ให้ถามเสียงจากรัฐทั้งหลาย โดยผู้แทนของแต่ละรัฐมีหนึ่งเสียง ส่วนองค์ประชุมสำหรับการนี้ให้ประกอบด้วยสมาชิกหนึ่งคนหรือหลายคนจากสองในสามของรัฐต่าง ๆ และการเลือกนั้นจำเป็นต้องได้เสียงข้างมากของรัฐทั้งหมด และเมื่อใดก็ตามสภาผู้แทนราษฎรเกิดมีสิทธิในการเลือกประธานาธิบดี แล้วไม่เลือกภายในวันที่สี่ของเดือนมีนาคมที่จะถึง ก็ให้รองประธานาธิบดีทำหน้าที่เป็นประธานาธิบดีเสมือนกรณีที่ประธานาธิบดีถึงแก่ความตายหรือถูกห้ามด้วยประการอื่นตามรัฐธรรมนูญ บุคคลที่ได้คะแนนเสียงให้เป็นรองประธานาธิบดีเป็นจำนวนมากที่สุด ให้เป็นรองประธานาธบิดี ถ้าจำนวนเช่นว่านั้นเป็นเสียงข้างมากของจำนวนผู้เลือกตั้งทั้งหมดที่ได้รับแต่งตั้งมา และถ้าไม่มีผู้ใดได้เสียงข้างมากเช่นนั้นแล้ว ก็ให้วุฒิสภาเลือกรองประธานาธิบดีจากบรรดาบุคคลที่ได้คะแนนสูงสุดไม่เกินสองอันดับในรายชื่อ องค์ประชุมสำหรับการนี้ให้ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาสองในสามของจำนวนทั้งหมด และการเลือกนั้นจำเป็นต้องได้รับเสียงข้างมากของจำนวนทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้ใดขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญสำหรับตำแหน่งประธานาธิบดี ผู้นั้นจะไม่มีคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐ
Nathaniel Macon Speaker of the House of Representatives.
นาทาเนียล เมคอน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
A. Burr Vice President of the United States, and President of the Senate.
เอ. เบอร์ รองประธานาธิบดีสหรัฐและประธานวุฒิสภา
Attest พยาน
John Beckley Clerk of the House of Representatives.
จอห์น เบ็กลีย์ เสมียนสภาผู้แทนราษฎร
Sam. A Otis Secretary of the Senate.
แซม. เอ โอทิส เลขานุการวุฒิสภา

บรรณานุกรม[แก้ไข]

Copyright.svg PD-icon.svg งานนี้เป็นงานแปล ซึ่งมีสถานะทางลิขสิทธิ์แยกต่างหากจากงานต้นฉบับ
งานต้นฉบับ:

งานนี้เป็นเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐ เนื่องจากเป็นงานของรัฐบาลกลางสหรัฐ (ดู ประมวลกฎหมายสหรัฐ ลักษณะ 17 มาตรา 105)

งานแปล:

ข้าพเจ้า ผู้ถือลิขสิทธิ์ในงานนี้ ให้งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ คำประกาศนี้ให้มีผลทั่วโลก
ถ้าคำประกาศดังกล่าวไม่อาจเป็นไปได้ในทางกฎหมาย ข้าพเจ้าก็ให้ทุกคนมีสิทธิใช้งานนี้ได้ในทุกกรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ เว้นแต่ที่กฎหมายกำหนด