งานแปล:การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐ ครั้งที่ 13

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐ ครั้งที่ 13 ค.ศ. 1864 (พ.ศ. 2407)
โดย รัฐสภาสหรัฐ, แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
Thirty-Eighth Congress of the Unites States of America;
รัฐสภาสหรัฐอเมริกา ชุดที่สามสิบแปด
At the Second Session,
ในสมัยที่สอง
Begun and held at the City of Washington, on Monday, the fifth day of December, one thousand eight hundred and sixty-four. ซึ่งเริ่มต้นและจัดขึ้น ณ นครวอชิงตัน เมื่อวันจันทร์ที่ห้า ธันวาคม พันแปดร้อยหกสิบสี่
A Resolution
มติ
Submitting to the legislatures of the several States a proposition to amend the Constitution of the United States. ให้ยื่นข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐต่อสภานิติบัญญัติของรัฐต่าง ๆ
Resolved by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, (two-thirds of both houses concurring), that the following article be proposed to the legislatures of the several States as an amendment to the Constitution of the United States, which, when ratified by three-fourths of said legislatures, shall be valid, to all intents and purposes, as a part of the said Constitution, namely: Article XIII. Section 1. Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted, shall exist within the United States, or any place subject to their jurisdiction. Section 2. Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation. วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา ณ รัฐสภาที่ชุมนุมกันนั้น มีมติ (โดยสองในสามของสภาทั้งสองเห็นพ้องต้องกัน) ว่า ให้เสนอมาตราดังต่อไปนี้ต่อสภานิติบัญญัติของรัฐต่าง ๆ เป็นข้อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐ ซึ่งเมื่อได้รับสัตยาบันจากสามในสี่ของสภานิติบัญญัติดังกล่าวแล้ว จะสมบูรณ์เป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญดังกล่าวในทุกสถานและทุกประการ คือ มาตรา 13 ข้อ 1 ความเป็นทาสก็ดี ความเป็นผู้รับใช้โดยไม่เต็มใจก็ดี จะมีในสหรัฐหรือที่แห่งใดภายใต้เขตอำนาจของสหรัฐมิได้ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับอาชญากรรมที่คู่ความได้ถูกพิพากษาอย่างถูกต้องแล้วว่ามีความผิดในเรื่องนั้น ข้อ 2 ให้รัฐสภามีอำนาจบังคับใช้มาตรานี้ด้วยการออกกฎหมายตามสมควร
  • Schuyler Colfax.
  • Speaker of the House of Representatives.
  • สกายเลอร์ โคลแฟกซ์
  • ประธานสภาผู้แทนราษฎร
  • H. Hamlin.
  • Vice President of the Unites States,
  • and President of the Senate.
  • เอช. แฮมลิน
  • รองประธานาธิบดีสหรัฐ
  • และประธานวุฒิสภา
Approved February 1, 1865.
Abraham Lincoln.
 
เห็นชอบ 1 กุมภาพันธ์ 1865
เอบราแฮม ลิงคอล์น
 

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  งานนี้เป็นงานแปล ซึ่งมีสถานะทางลิขสิทธิ์แยกต่างหากจากงานต้นฉบับ
งานต้นฉบับ:

งานนี้เป็นเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐ เนื่องจากเป็นงานของรัฐบาลกลางสหรัฐ (ดู ประมวลกฎหมายสหรัฐ ลักษณะ 17 มาตรา 105)

งานแปล:

ข้าพเจ้า ผู้ถือลิขสิทธิ์ในงานนี้ ให้งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ คำประกาศนี้ให้มีผลทั่วโลก
ถ้าคำประกาศดังกล่าวไม่อาจเป็นไปได้ในทางกฎหมาย ข้าพเจ้าก็ให้ทุกคนมีสิทธิใช้งานนี้ได้ในทุกกรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ เว้นแต่ที่กฎหมายกำหนด