งานแปล:การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐ ครั้งที่ 15

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐ ครั้งที่ 15 ค.ศ. 1868 (พ.ศ. 2411)
โดย รัฐสภาสหรัฐ, แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
Fortieth Congress of the Unites States of America;
รัฐสภาสหรัฐอเมริกา ชุดที่สี่สิบ
At the Third Session
ในสมัยที่สาม
Begun and held at the City of Washington, on Monday, the seventh day of December, one thousand eight hundred and sixty-eight. ซึ่งเริ่มต้นและจัดขึ้น ณ นครวอชิงตัน เมื่อวันจันทร์ที่เจ็ด ธันวาคม พันแปดร้อยหกสิบแปด
A Resolution
มติ
Proposing an amendment to the Constitution of the United States. เสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐ
Resolved by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, (two-thirds of both houses concurring), that the following article be proposed to the legislatures of the several States as an amendment to the Constitution of the United States, which, when ratified by three-fourths of said legislatures, shall be valid as a part of the Constitution, namely: วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา ณ รัฐสภาที่ชุมนุมกันนั้น มีมติ (โดยสองในสามของสภาทั้งสองเห็นพ้องต้องกัน) ว่า ให้เสนอมาตราดังต่อไปนี้ต่อสภานิติบัญญัติของรัฐต่าง ๆ เป็นข้อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐ ซึ่งเมื่อได้รับสัตยาบันจากสามในสี่ของสภานิติบัญญัติดังกล่าวแล้ว จะสมบูรณ์เป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญ คือ
Article XV. มาตรา 15
Section 1. The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of race, color, or previous condition of servitude. ข้อ 1 สิทธิของพลเมืองสหรัฐในการออกเสียงนั้น สหรัฐหรือรัฐใด ๆ จะบอกปัดหรือลิดรอนเพราะเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว หรือความที่เคยเป็นผู้รับใช้มาก่อน[1] มิได้
Section 2. The Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation. ข้อ 2 ให้รัฐสภามีอำนาจบังคับใช้มาตรานี้ด้วยการออกกฎหมายตามสมควร
Schuyler Colfax.
Speaker of the House of Representatives.
สกายเลอร์ โคลแฟกซ์
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
B. F. Wade.
President of the Senate pro tempore.
บี. เอฟ. เวด
ประธานวุฒิสภาชั่วคราว
Attest พยาน
E. McPherson.
Clerk of the House of Representatives.
อี. แมกเฟอร์สัน
เสมียนสภาผู้แทนราษฎร
G. C. Gorham.
Secretary of the Senate.
จี. ซี. กอร์แฮม
เลขานุการวุฒิสภา

เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. "servitude" มีความหมายตามรากศัพท์ว่า "ความเป็นทาส" (จาก "servus" แปลว่า ทาส) แต่ในการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 13 มีข้อความว่า "slavery nor involuntary servitude" แสดงว่า ประสงค์ให้ "servitude" มีความหมายแตกต่างจากและกว้างกว่า "slavery" (ซึ่งปรกติแล้วแปลว่า "ความเป็นทาส" เหมือนกัน) ในที่นี้จึงเก็บคำว่า "ความเป็นทาส" ไว้สำหรับ "slavery" และแปล "servitude" ว่า "ความเป็นผู้รับใช้"

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  งานนี้เป็นงานแปล ซึ่งมีสถานะทางลิขสิทธิ์แยกต่างหากจากงานต้นฉบับ
งานต้นฉบับ:

งานนี้เป็นเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐ เนื่องจากเป็นงานของรัฐบาลกลางสหรัฐ (ดู ประมวลกฎหมายสหรัฐ ลักษณะ 17 มาตรา 105)

งานแปล:

ข้าพเจ้า ผู้ถือลิขสิทธิ์ในงานนี้ ให้งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ คำประกาศนี้ให้มีผลทั่วโลก
ถ้าคำประกาศดังกล่าวไม่อาจเป็นไปได้ในทางกฎหมาย ข้าพเจ้าก็ให้ทุกคนมีสิทธิใช้งานนี้ได้ในทุกกรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ เว้นแต่ที่กฎหมายกำหนด