ข้ามไปเนื้อหา

งานแปล:รัฐบัญญัติรัฐธรรมนูญ

จาก วิกิซอร์ซ
รัฐบัญญัติรัฐธรรมนูญ (ค.ศ. 1793)
โดย ที่ประชุมแห่งชาติ, แปลจากภาษาฝรั่งเศส โดย วิกิซอร์ซ

ที่ ป ร ะ ชุ ม แ ห่ ง ช า ติ

รัฐบัญญัติรัฐธรรมนูญ
นํ า ห น้ า ด้ ว ย
ประกาศ
สิทธิมนุษยชน
แ ล ะ พ ล เ มื อ ง
ที่ประชุมแห่งชาติเสนอต่อประชาชนชาวฝรั่งเศส
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 1793 เป็นปีที่ 2 ของสาธารณรัฐป า รี ส
สำนักพิมพ์ เป. แอล. ซีแร ถนนแซ็ง-แฌร์แม็ง-
โลแซรัว เลขที่ 68 ปีที่ 2 ของสาธารณรัฐ
ซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวและแบ่งแยกมิได้

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • Convention nationale (1793). Acte constitutionnel. Paris: Imprimerie de P.L. Siret. OCLC 1038776083. 
  งานนี้เป็นงานแปล ซึ่งมีสถานะทางลิขสิทธิ์แยกต่างหากจากงานต้นฉบับ
งานต้นฉบับ:

งานนี้เป็นสาธารณสมบัติในประเทศฝรั่งเศส เนื่องจาก

  • เป็นงานที่ผู้สร้างสรรค์ (หรือผู้สร้างสรรค์คนสุดท้าย ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วมกันหลายคน) ถึงแก่ความตายแล้วอย่างน้อย 70 ปี (CPI art. L123-1) และไม่ได้รับประโยชน์จากการขยายอายุลิขสิทธิ์ในรูปแบบใด ๆ (CPI art. L123-8, L123-9, L123-10)
  • เป็นงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ หรือไม่อาจระบุตัวผู้สร้างสรรค์ หรือเป็นประมวลผลงาน ซึ่งได้เผยแพร่มาแล้วอย่างน้อย 70 ปี (CPI art. L123-3)
งานแปล:

ข้าพเจ้า ผู้ถือลิขสิทธิ์ในงานนี้ ให้งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ คำประกาศนี้ให้มีผลทั่วโลก
ถ้าคำประกาศดังกล่าวไม่อาจเป็นไปได้ในทางกฎหมาย ข้าพเจ้าก็ให้ทุกคนมีสิทธิใช้งานนี้ได้ในทุกกรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ เว้นแต่ที่กฎหมายกำหนด