งานแปล:ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับสตีเวนส์และพระยาศรีวิสารวาจา/เค้าโครง

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับสตีเวนส์และพระยาศรีวิสารวาจา (พ.ศ. 2474), แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
เค้าโครงความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการปกครอง ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2474โดย เรย์มอนด์ บี. สตีเวนส์

copy

An outline of changes
In the form of the government
สำเนา
เค้าโครงความเปลี่ยนแปลง
ในรูปแบบการปกครอง

There is submitted herewith, in accordance with the wish of His Majesty, an outline of a new constitution, together with a brief explanation.

ขอเสนอเค้าโครงระเบียบการปกครอง[1] แบบใหม่ กับทั้งคำอธิบายอย่างย่อ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่าน

In general the plan involves the beginning of a parliamentary form of government. In theory His Majesty still remains the Chief Executive and Law-giver. As Chief Executive, however, He acts through a Prime Minister who is responsible to His Majesty for the administration of the Government. The Prime Minister and Cabinet is under the plan also subject to certain supervisory powers of the Legislative Council.

โดยทั่วไปแล้วโครงการนั้นเกี่ยวพันกับการเริ่มการปกครองแบบมีรัฐสภา โดยทฤษฎีพระองค์ยังทรงเป็นผู้บริหารสูงสุดและผู้ประสาทกฎหมาย ทว่า ในฐานะผู้บริหารสูงสุดนั้น พระองค์จะทรงดำเนินการผ่านอัครมหาเสนาบดีคนหนึ่งซึ่งรับผิดชอบต่อพระองค์ในการบริหารของรัฐบาล ตามโครงการแล้วอัครมหาเสนาบดีและคณะเสนาบดีจะอยู่ภายใต้อำนาจกำกับดูแลบางประการของสภานิติบัญญัติด้วย

His Majesty as Law-giver will act with the aid of the Legislative Council composed in a substantial part of elected representatives.

ในฐานะผู้ประสาทกฎหมาย พระองค์จะทรงดำเนินการโดยมีผู้ช่วย คือ สภานิติบัญญัติที่มีผู้แทนจากการเลือกตั้งมาเป็นองค์ประกอบในส่วนสำคัญ

It is not assumed that the plan represented herewith is either complete or perfect. It is put forth as a basis for consideration and is limited to certain main principles. Obviously many details would have to be worked out later.

โครงการที่แสดงไว้ในนี้ ไม่พึงเป็นที่เข้าใจว่า เสร็จสิ้นหรือสมบูรณ์แล้ว หากแต่นำเสนอมาเพื่อเป็นหลักในการพิจารณา และยังตีวงไว้ด้วยหลักการสำคัญบางหลัก รายละเอียดหลาย ๆ อย่างนั้น เห็นชัดว่า คงต้องทำให้เป็นรูปเป็นร่างออกมาในโอกาสหน้า

The Government under this proposal would be as follows:—

(a) The Monarch.

(b) Supreme Council.

(c) Prime Minister and Cabinet.

(d) Legislative Council.

การปกครองตามข้อเสนอนี้ จะเป็นดังนี้

(ก) พระมหากษัตริย์

(ข) อภิมนตรีสภา[2]

(ค) อัครมหาเสนาบดีและคณะเสนาบดี

(ง) สภานิติบัญญัติ

Supreme Council
อภิมนตรีสภา[2]

The Supreme Council will be retained with certain modifications. It should be a small body of not more than 6, and shall be appointed by His Majesty. The term of office shall be as at present — during His Majesty’s pleasure — and not for a fixed period.

อภิมนตรีสภานั้นจะยังเก็บไว้อยู่โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงบางอย่าง สภานี้ควรเป็นองค์กรเล็ก ๆ ที่มีสมาชิกไม่เกินหกคน และจะมาจากการแต่งตั้งของพระองค์ วาระดำรงตำแหน่งนั้นจะเป็นเหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้ คือ เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย และไม่มีระยะเวลาตายตัว

The Supreme Council should act purely as an advisory body to His Majesty on matters of general policy.

อภิมนตรีสภาพึงทำหน้าที่เป็นองค์กรที่ปรึกษาสำหรับพระองค์ในเรื่องต่าง ๆ ทางนโยบายทั่วไปเท่านั้น

No member of the Supreme Council shall at the same time serve as Prime Minister or member of the Cabinet. Furthermore the Council shall not sit with the Cabinet.

ห้ามสมาชิกคนใดในอภิมนตรีสภารับหน้าที่เป็นอัครมหาเสนาบดีหรือสมาชิกคณะเสนาบดีไปพร้อมกัน นอกจากนั้น สภานี้จะประชุมร่วมกับคณะเสนาบดีมิได้

If members of the Cabinet may also serve as members of the Supreme Council the influence and position of the Prime Minister might be seriously weakened.

ถ้าสมาชิกคณะเสนาบดีรับหน้าที่เป็นสมาชิกอภิมนตรีสภาด้วย บารมีและตำแหน่งของอัครมหาเสนาบดีคงจะเสื่อมลงอย่างสาหัส
Prime minister and cabinet
อัครมหาเสนาบดีและคณะเสนาบดี

Appointment.

การแต่งตั้ง

The Prime Minister shall be selected by His Majesty and shall be responsible to His Majesty for the administration of the Government.

อัครมหาเสนาบดีนั้นจะมาจากการเลือกสรรของพระองค์ และจะรับผิดชอบต่อพระองค์ในการบริหารของรัฐบาล

There should be no limitation upon the King’s power of selection. He should be free to select the most capable man for the position without regard to any factors except his qualifications for the Office.

พระราชอำนาจของพระเจ้าแผ่นดินในการเลือกสรรนั้นไม่พึงมีข้อจำกัดอย่างใด ๆ เลย พระองค์ควรทรงมีอิสระที่จะเลือกสรรบุรุษที่เปี่ยมความสามารถสำหรับตำแหน่งนั้น โดยไม่พักต้องทรงคำนึงถึงปัจจัยใด ๆ เว้นแต่คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งของคนผู้นั้น

If the Prime Minister is to be responsible for the administration of the Government he should have the right to choose his Cabinet Ministers. A complete delegation to the Prime Minister of the power of appointment would be however too drastic a change. It is therefore suggested that the choice of the Prime Minister should be subject to confirmation by His Majesty.

ถ้าอัครมหาเสนาบดีจะต้องรับผิดชอบการบริหารของรัฐบาลแล้วไซร้ เขาก็ควรมีสิทธิเลือกเสนาบดีในคณะของตน อย่างไรก็ดี การมอบหมายอำนาจในการแต่งตั้งให้แก่อัครมหาเสนาบดีอย่างเต็มที่นั้นคงจะเป็นความเปลี่ยนแปลงที่หนักหน่วงเกินไป เพราะฉะนั้น จึงขอถวายคำแนะนำว่า การเลือกของอัครมหาเสนาบดีนั้นควรจะต้องให้พระองค์ทรงรับรองอีกที

Term of Office.

วาระดำรงตำแหน่ง

The Prime Minister and the Cabinet members shall be appointed for a fixed period and at the expiration thereof their resignation must be offered to His Majesty. They should however be eligible to re-appointment. The term of office should be the same as that for the Legislative Council, so that a new Council and a new Prime Minister and Cabinet or a re-appointed Prime Minister and Cabinet should come into office at the same time. This plan would permit Changes to be made as a matter of course and without compelling His Majesty to exercise his sovereign power of removal. His Majesty would also have the right at any time to request the resignation of the Prime Minister. Whenever the Prime Minister resigns, either voluntarily or on request, the members of his Cabinet shall also tender their resignations.

อัครมหาเสนาบดีและสมาชิกคณะเสนาบดีนั้นจะได้รับการแต่งตั้งมาเป็นระยะเวลาจำกัด และเมื่อสิ้นระยะเวลานั้นแล้ว จะต้องกราบบังคมทูลลาออกต่อพระองค์ กระนั้น บุคคลเหล่านั้นควรมีสิทธิได้รับแต่งตั้งซ้ำได้ วาระดำรงตำแหน่งควรเป็นอย่างเดียวกับของสภานิติบัญญัติ เพื่อที่ว่า สภาชุดใหม่ และอัครมหาเสนาบดีกับคณะเสนาบดีกลุ่มใหม่ หรืออัครมหาเสนาบดีกับคณะเสนาบดีที่ได้รับแต่งตั้งซ้ำ จะได้เข้าสู่ตำแหน่งพร้อมกัน โครงการนี้จะให้มีการผลัดเปลี่ยนด้วยการหมุนเวียนปรกติ โดยไม่บีบให้พระองค์ต้องทรงใช้อำนาจอธิปไตยเข้ามาปลด แต่พระองค์ก็จะทรงมีสิทธิร้องขอให้อัครมหาเสนาบดีออกจากตำแหน่งได้ทุกเมื่อเช่นกัน ยามใดที่อัครมหาเสนาบดีพ้นจากตำแหน่ง จะโดยสมัครใจก็ดี หรือโดยที่ทรงร้องขอก็ดี สมาชิกคณะเสนาบดีของเขาก็จะต้องกราบบังคมทูลขอออกจากตำแหน่งไปด้วย

The Prime Minister shall preside over Cabinet meeting and will ordinarily be the sole means of communication between His Majesty and the Cabinet.

อัครมหาเสนาบดีจะเป็นประธานในการประชุมคณะเสนาบดี และตามธรรมดาแล้ว จะเป็นช่องทางหนึ่งเดียวในการสื่อสารระหว่างพระองค์กับคณะเสนาบดี
Legislative council
สภานิติบัญญัติ

Composition.

องค์ประกอบ

The Legislative Council should be large enough to be representative of the public. On the other hand it should not, at the beginning, be too large, since a numerous body is unwieldy and slow to act.

สภานิติบัญญัติควรมีขนาดใหญ่พอที่จะเป็นปากเป็นเสียงแทนสาธารณชนได้ แต่กลับกัน ในช่วงเริ่มแรกนั้น ยังไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไป เพราะองค์กรที่มีคนมากล้นย่อมเทอะทะและดำเนินการช้า

It is suggested that the Council should be not more than 75 or less than 50.

ขอเสนอว่า สภานี้ควรมีสมาชิกไม่เกินกว่า 75 คน หรือไม่น้อยกว่า 50 คน

The Legislative Council may be composed entirely of appointed members or solely of elected members or of a combination of the two. A purely appointed Council would not have sufficient independence and would not be considered by the public as representative. On the other hand a Council composed entirely of elected members might not have sufficient number of persons of experience and judgement in public affairs. It is therefore suggested that at the start the Legislative Council should be equally divided between appointed members.

สภานิติบัญญัติอาจประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งทั้งหมด หรือมีแต่สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง หรือประสมกันระหว่างทั้งสองแบบ สภาที่มาจากการแต่งตั้งอย่างเดียวคงจะไม่มีอิสระเพียงพอและสาธารณชนคงจะไม่มองว่าเป็นผู้แทนของตน กลับกัน สภาซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดคงไม่อาจมีผู้ทรงประสบการณ์และวิจารณญาณในกิจการสาธารณะในจำนวนที่เพียงพอได้ ด้วยเหตุนั้น จึงเสนอว่า ในช่วงเริ่มต้น สภานิติบัญญัติควรแบ่งส่วนเท่า ๆ กันในหมู่สมาชิกที่มาจากการแต่งตั้ง

Of the members appointed by His Majesty not more than half should be at the same time Government officials. With this limitation His Majesty should be free to select such members as he deems fit.

ในจำนวนสมาชิกที่พระองค์ทรงแต่งตั้งนั้น ควรมีผู้เป็นข้าราชการในขณะเดียวกันอยู่ด้วยไม่เกินครึ่ง พระองค์ควรทรงมีอิสระที่จะเลือกสรรสมาชิกบรรดาที่ทรงเห็นว่าเหมาะสมภายใต้การจำกัดดังกล่าว

The Prime Minister and members of the Cabinet shall be members of the Legislative Council ex-officio.

อัครมหาเสนาบดีและสมาชิกคณะเสนาบดีจะเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติโดยตำแหน่ง

If the Legislative Council is to exercise some power of supervision over the administration, together with the right to pass a vote of lack of confidence, it is essential that the Prime Minister and members of the Cabinet should have at least the right to sit and speak in the Council. Whether they should also have the right to vote is a debatable question. If the underlying purpose is eventually to establish a Parliamentary Government, then these executives should be full-fledges members of the Council.

ถ้าสภานิติบัญญัติจะได้ใช้อำนาจบางประการในการกำกับดูแลการบริหาร พร้อมทั้งมีสิทธิที่จะลงมติไม่ไว้วางใจแล้วไซร้ การที่อย่างน้อยอัครมหาเสนาบดีและสมาชิกคณะเสนาบดีควรจะมีสิทธิไปนั่งประชุมและออกความเห็นในสภานั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญนัก ส่วนการที่เขาเหล่านี้ควรมีสิทธิออกเสียงด้วยหรือไม่นั้นเป็นปัญหาที่โต้แย้งกันได้ ถ้ามีความมุ่งหมายเบื้องหลังเป็นการจัดตั้งการปกครองแบบมีรัฐสภาให้ได้ในที่สุดแล้ว ก็ควรที่ผู้บริหารเหล่านี้จะได้เป็นสมาชิกสภาอย่างเต็มฐานะ

Election and Qualifications of Voters.

การเลือกตั้งและคุณสมบัติของผู้ออกเสียง

The method of election shall be indirect, that is, the voters of each Amphur shall choose electors who will meet together and elect by ballot the representatives for the Monthon. Since the Amphur districts vary in population from 70 thousand to as low as 3, 4 and 5 thousand the number of electors must be based on population.

วิธีเลือกตั้งจะเป็นแบบทางอ้อม กล่าวคือ ผู้ออกเสียงในแต่ละอำเภอจะเลือกผู้เลือกตั้งซึ่งจะไปประชุมกันแล้วเลือกตั้งผู้แทนมณฑลด้วยการลงคะแนนลับ เนื่องจากเขตอำเภอทั้งหลายมีประชากรต่างกันตั้งแต่เจ็ดหมื่นไปจนต่ำถึงสามพัน สี่พัน ห้าพัน จำนวนผู้เลือกตั้งจึงต้องอิงจำนวนประชากร

Voters must be nationals and reside in the Amphur or Amphurs where the voting takes place. They must also pay a certain amount of tax.

ผู้ออกเสียงต้องเป็นผู้ถือสัญชาติและมีที่พำนักในอำเภอหนึ่งหรือหลายอำเภอซึ่งมีการออกเสียง ผู้ออกเสียงยังต้องได้เสียภาษีจำนวนหนึ่งด้วย

The Monthons, of which there are ten, also vary in population from Nakron Rajasrima with 2,800,000 to Phuket with only 24,000. The number of representatives from the Monthons should also vary according to the population in order that the Legislative Council may approximate a truly representative body.

มณฑลนั้นก็มีสิบแห่งที่ประชากรต่างกันอีก ตั้งแต่ 2,800,000 คนในนครราชสีมา ไปจนถึงเพียง 24,000 คนในภูเก็ต จำนวนผู้แทนมณฑลต่าง ๆ จึงควรแตกต่างไปตามจำนวนประชากร เพื่อที่สภานิติบัญญัติจะได้เข้าใกล้ความเป็นองค์กรผู้แทนอย่างแท้จริง

The election of the members of the Council shall be by majority vote. In case any Monthon fails to elect its representative or representatives His Majesty shall fill the vacancy by appointment.

การเลือกตั้งสมาชิกสภานั้นจะกระทำโดยเสียงข้างมาก ในกรณีที่มณฑลใดไม่อาจเลือกตั้งผู้แทนคนหนึ่งหรือหลายคนของตน พระองค์ก็จะทรงแต่งตั้งให้เต็มตำแหน่งที่ว่าง

Qualifications of members of the Council.

คุณสมบัติของสมาชิกสภา

They must be Siamese nationals and at least 30 years of age, able to read and write and must pay a certain amount of tax. No elected member shall at the same time hold any other Government position.

สมาชิกสภาจะต้องเป็นผู้ถือสัญชาติสยาม และมีอายุอย่างน้อย 30 ปี อ่านออกเขียนได้ และต้องได้เสียภาษีจำนวนหนึ่ง สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งนั้นห้ามดำรงตำแหน่งราชการอื่นใดไปพร้อมกัน

Term of Office and Meetings.

วาระดำรงตำแหน่งและการประชุม

Members of the Legislative Council should be elected for a fixed period of either 4 or 5 years. This term should be the same as that fixed for the period of office for the Prime Minister and Cabinet.

สมาชิกสภานิติบัญญัติควรเลือกมาเป็นระยะเวลาตายตัวไม่สี่ปีก็ห้าปี วาระนี้ควรเป็นอย่างเดียวกับที่กำหนดไว้สำหรับระยะเวลาดำรงตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีและคณะเสนาบดี

The Legislative Council should meet at least once each year. It may be called in a special session at any time by His Majesty and may also be dissolved by His Majesty.

สภานิติบัญญัติควรประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งในแต่ละปี พระองค์จะทรงเรียกประชุมสภาเป็นสมัยวิสามัญเมื่อใดก็ได้ และพระองค์จะทรงยุบสภาเสียก็ได้
Functions of the legislative council
กิจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติ

1. Legislative.

1. นิติบัญญัติ

All laws proposed by the Prime Minister must be submitted to the Council for its approval. The Council may adopt amendments or alterations. Furthermore the Council may initiate legislation.

กฎหมายทั้งปวงที่อัครมหาเสนาบดีเสนอนั้นต้องยื่นให้สภาอนุมัติ สภาจะเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ได้ อนึ่ง สภาจะริเริ่มกฎหมายเองก็ได้

The Budget shall be submitted to the Council by the Prime Minister. In case of disagreement between the Council and the Prime Minister over the Budget the matter shall be referred to His Majesty.

อัครมหาเสนาบดีจะยื่นงบประมาณต่อสภา ในกรณีที่สภาและอัครมหาเสนาบดีตกลงงบประมาณกันไม่ได้ เรื่องนั้นก็จะได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระองค์

Treaties and agreements or arrangements with Foreign Powers do not have to be submitted to the Council.

สนธิสัญญาและความตกลงหรือข้อตกลงกับมหาอำนาจต่างชาติ ไม่จำต้องยื่นต่อสภา

His Majesty has power of veto on any legislation approved by the Council. Furthermore His Majesty may in any emergency or whenever in His opinion the public interest or security requires it, enact legislation without reference to the Legislative Council. In case of any veto His Majesty shall in a message to the Council set forth the reasons for His action.

พระองค์มีพระราชอำนาจยับยั้งกฎหมายใด ๆ ที่สภาอนุมัติแล้ว นอกจากนี้ ในเหตุฉุกเฉินใด ๆ หรือเมื่อใดที่จำเป็นเพราะประโยชน์หรือความมั่นคงสาธารณะตามที่ทรงพระราชดำริ พระองค์จะทรงตรากฎหมายโดยไม่ส่งให้สภานิติบัญญัติพิจารณาก็ได้ ในกรณีที่ทรงยับยั้งอย่างใด ๆ ก็ให้พระองค์ทรงระบุเหตุผลในการกระทำของพระองค์ไว้ในพระราชสารถึงสภา

2. Administrative.

2. บริหาร

The Council may interpollate the Ministers on any matters affecting the Government. The Ministers are bound to give explanation unless incompatible with public interest.

สภาจะตั้งกระทู้ถาม[3] เสนาบดีในเรื่องใด ๆ ที่กระทบกระเทือนการปกครองก็ได้ เสนาบดีมีพันธะที่จะต้องอธิบาย เว้นแต่จะขัดกับประโยชน์สาธารณะ

The Council may, by 2/3 majority, pass a vote of lack of confidence in the Prime Minister. In such case the Prime Minister and Cabinet must tender their resignations to His Majesty. His Majesty may accept or refuse to accept as he deems proper in the public interest.

สภาจะลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่สองในสามให้ไม่ไว้วางใจในอัครมหาเสนาบดีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น อัครมหาเสนาบดีและคณะเสนาบดีจะต้องกราบบังคมทูลลาออกต่อพระองค์ พระองค์จะทรงยอมรับหรือบอกปัดตามที่ทรงเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สาธารณะก็ได้

3. Organisation.

3. การจัดระเบียบ

The Council may select its own presiding officer and shall adopt rules for its deliberation and work.

สภาจะเลือกผู้เป็นประธานของตนก็ได้ และให้ตกลงรับระเบียบการประชุมปรึกษาและปฏิบัติงานของตน

Ordinarily all meetings of the Council shall be in public. The Council may, however, by a majority vote, go into executive session which shall be secret.

ตามธรรมดาแล้ว การประชุมสภาทุกครั้งจะเป็นไปโดยเปิดเผย ทว่า ด้วยเสียงข้างมาก สภาจะเข้าสู่การประชุมภายใน[4] ซึ่งจะเป็นไปโดยลับก็ได้
  • RBS: SP
  • 8.12.74
  • อาร์บีเอส: เอสพี[5]
  • 8.12.74[6]

เชิงอรรถของวิกิซอร์ซ[แก้ไข]

  1. "Constitution" สามารถหมายถึง (1) ระบบระเบียบการบริหารองค์การ ประเทศ ฯลฯ และ (2) เอกสารว่าด้วยระบบระเบียบดังกล่าว นอกเหนือไปจากความหมายอื่น ในที่นี้ เมื่อพิเคราะห์เนื้อหาโดยรวม และการใช้คำนี้ในส่วนอื่น ๆ แล้ว เห็นว่า ไม่ได้หมายถึงเอกสาร จึงแปลว่า "ระเบียบการปกครอง"
  2. 2.0 2.1 ชื่อเต็ม คือ "อภิรัฐมนตรีสภา" ภาษาอังกฤษใช้ว่า "Supreme Council of State" ดูเพิ่มเติมที่ สถานีย่อย:อภิรัฐมนตรีสภา
  3. คำว่า "interpollate" (ซึ่งที่ถูกต้องเขียนว่า "interpolate" แปลว่า แทรก, สอดแทรก ฯลฯ) อาจเป็นการเขียนหรือพิมพ์ "interpellate" (ซักถาม, ตั้งกระทู้ถาม ฯลฯ) หรือ "interrogate" (ซักถาม, ไต่ถาม, สอบถาม ฯลฯ) ผิด ในที่นี้แปลตามความหมายของ "interpellate"
  4. "Executive session" หมายถึง การประชุมที่ไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วม ในที่นี้แปลว่า "การประชุมภายใน" โดยแปลงจากศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถานที่ว่า "การประชุมเป็นการภายใน"
  5. "อาร์บีเอส" คงหมายถึง เรย์มอนด์ บี. สตีเวนส์ (Raymond B. Stevens) ผู้เขียน ส่วน "เอสพี" เดาว่า หมายถึง วังสราญรมย์ (Saranromya Palace) ที่ว่าการต่างประเทศในขณะนั้น
  6. 8 ธันวาคม พ.ศ. 2474

บรรณานุกรม[แก้ไข]