ตำนานพระปริตรและพระปริตร/ข้อบันทึกใจความในพระปริตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ข้อบันทึกใจความในพระปริตร

 1. มงคลสูตร ธรรมที่เป็นความเจริญ มีอยู่ ๓๘ ประการ ผู้ประพฤติตามธรรมเหล่านั้นย่อมได้ความสวัสดิมงคล ถึงซึ่งความเกษม.
 2. รตนสูตร การเคารพพระรัตนตรัย การฟังธรรม การแสดงธรรม เป็นเครื่องระงับความทุกข์ให้ได้รับความสุข.
 3. กรณียเมตตสูตร ผู้เจริญเมตตาจะอยู่ในที่เช่นไรก็ได้รับความเจริญ.
 4. ขันธปริตร สัตว์ทั้งหลายย่อมไม่ทำร้ายแก่ผู้เจริญเมตตา
  ฉัททันตปริตร ภัยย่อมไม่เกิดแก่ผู้กล่าวความจริง.
 5. โมรปริตร จะรักษาศีลและเจริญภาวนามั่นคงอยู่ได้ก็ด้วยการพิจารณาหลีกเสียจากอกุศล.
 6. วัฏฏกปริตร ความกล่าวสัตย์คุ้มครองตนให้พ้นภัยได้.
 7. ธชัคคสูตร ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นความระลึกชอบ บำบัดความกลัว ความหวาดสะดุ้ง เสียได้.
 8. อาฏานาฏิยปริตร แสดงความเคารพในผู้ควรเคารพ มีพระพุทธเจ้าเป็นอาทิ เป็นความเจริญแก่ตน.
 9. อังคุลิมาลปริตร ความกล่าวสัตย์ย่อมเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นด้วย.
 10. โพชฌังคปริตร การฟังธรรมโดยเคารพและบันเทิงในธรรมแล้ว เมื่ออาพาธอยู่ ก็ระงับอาพาธนั้นเสียได้.
 11. อภยปริตร อานุภาพพระรัตนตรัยขจัดอวมงคลได้ในที่ทั้งปวง.
 12. ชยปริตร ชัยชนะของพระพุทธเจ้าได้ด้วยความประพฤติสุจริตในไตรทวารและพระมหากรุณา.