ตำนานพระปริตรและพระปริตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำหรับงานที่มีชื่อทำนองเดียวกัน ดู ตำนานพระปริตร
ตำนานพระปริตร
และ
พระปริตร

ตำนานพระปริตร
และ
พระปริตร


พิมพ์แจกเป็นที่ระลึกเนื่องในงานฌาปนกิจศพ
คุ ณ น า ย ท อ ง ข า บ สิ ง ห์ ท อ ง
ณ เมรุวัดพระพิเรนทร์
ถนนวรจักร พระนคร
วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙


 • พิมพ์ที่: บริษัทชุมนุมช่าง จำกัด (แผนกการพิมพ์) 231 หลังอาคาร 10 ถนนราชดำเนินกลาง พระนคร
 • โทร. 23905–61810 น า ย ชุ ม ศุ ข ป ริ มั ต ถ์ ผู้พิมพ์และผู้โฆษณา มีนาคม 2509

บรรณานุกรม[แก้ไข]

 • ตำนานพระปริตรและพระปริตร. (2509). พระนคร: บริษัทชุมนุมช่าง จำกัด (แผนกการพิมพ์). (พิมพ์แจกเป็นที่ระลึกเนื่องในงานฌาปนกิจศพคุณนายทองขาบ สิงห์ทอง ณ เมรุวัดพระพิเรนทร์ ถนนวรจักร พระนคร วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2509).

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก