ประกาศกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ฉบับที่ 4/2557

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประกาศกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
ฉบับที่ ๔/๒๕๕๗
เรื่อง ขอเรียนเชิญบุคคลสำคัญเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยเป็นไปโดยสงบสันติ ปราศจากการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยจึงขอเรียนเชิญบุคคลสำคัญเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ เวลา ๑๔๐๐ ดังนี้

๑. หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และผู้แทนสภาวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ตลอดจนผู้แทนภาคประชาสังคม ที่มีที่ตั้งสำนักงานในพื้นที่ภาคกลาง เข้าร่วมประชุม ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

๒. ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนสภาวิชาชีพสาขาต่าง ๆ และผู้แทนภาคประชาสังคม ที่มีที่ตั้งสำนักงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุม ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

๓. ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนสภาวิชาชีพสาขาต่าง ๆ และผู้แทนภาคประชาสังคม ที่มีที่ตั้งสำนักงานในพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

๔. ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนสภาวิชาชีพสาขาต่าง ๆ และผู้แทนภาคประชาสังคม ที่มีที่ตั้งสำนักงานในพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมประชุม ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
  • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  • ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"