ประกาศกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ฉบับที่ 5/2557

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประกาศกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
ฉบับที่ ๕/๒๕๕๗
เรื่อง ชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหาร

ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ เวลา ๐๓๐๐ ไปแล้วนั้น กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยขอชี้แจงให้ ประชาชนทราบว่า กำลังทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่าง ๆ นั้นเป็นผู้ปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในสภาวะสงบเรียบร้อย ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยจำเป็นต้องใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกกับผู้ที่ฝ่าผืนหรือกระทำผิดอย่างเด็ดขาด

  • ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
  • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  • ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"