ประกาศกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ฉบับที่ 6/2557

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประกาศกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
ฉบับที่ ๖/๒๕๕๗
เรื่อง ขอเรียนเชิญบุคคลสำคัญเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยจึงขอเรียนเชิญคณะบุคคลสำคัญเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ เวลา ๑๓๓๐ ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ดังนี้

  1. ผู้แทนรัฐบาล ประกอบด้วย รักษาการนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะอีก ๔ ท่าน
  2. ผู้แทนวุฒิสภา ประกอบด้วย รองประธานวุฒิสภาท่านที่ ๑ พร้อมคณะอีก ๔ ท่าน
  3. คณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง ๕ ท่าน
  4. ผู้แทนพรรคเพื่อไทย ประกอบด้วย หัวหน้าพรรค พร้อมคณะอีก ๔ ท่าน
  5. ผู้แทนพรรคประชาธิปัตย์ ประกอบด้วย หัวหน้าพรรค พร้อมคณะอีก ๔ ท่าน
  6. ผู้แทน กปปส. ประกอบด้วย เลขาธิการ กปปส. พร้อมคณะอีก ๔ ท่าน
  7. ผู้แทน นปช. ประกอบด้วย ประธาน นปช. พร้อมคณะอีก ๔ ท่าน

สำหรับมวลชนและผู้ให้การสนับสนุน ให้งดการเดินทางติดตามคณะบุคคลดังกล่าว โดยให้ยังคงอยู่ ณ พื้นที่ชุมนุมตามที่กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยได้มีคำสั่งไว้แล้ว

  • ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
  • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  • ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"