ประกาศสัญญาว่าด้วยส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันในระหว่างกรุงสยามกับกรุงอังกฤษฯ ร.ศ. 130

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราพระบรมราชโองการ
ตราพระบรมราชโองการ
ประกาศ
สัญญาว่าด้วยส่งผู้ร้ายข้ามแดนกัน
ในระหว่างกรุงสยามกับอังกฤษ

มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม รัตนโกสินทรก ๑๒๙ รัฐบาลสยามกับรัฐบาลอังกฤษได้ตกลงกนทำหนังสือสัญญาที่กรุงเทพฯ นี้ฉบับ ๑ ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งกันแลกันแล้ว หนังสือสัญญานี้ได้มีพระราชานุญาตทั้งสองฝ่าย แลได้แลกเปลี่ยนหนังสือพระราชานุญาตฝ่ายไทยแลฝ่ายอังกฤษต่อกันที่กรุงลอนดอนณวันที่ ๑ สิงหาคม รัตนโกสินทรก ๑๓๐ เสร็จแล้ว ให้เจ้าพนักงานทั้งหลายถือแลกระทำตามข้อความในหนังสือสัญญาซึ่งมีแจ้งอยู่ต่อท้ายประกาศนี้จงทุกประการ

ประกาศมาณวันที่ ๙ สิงหาคม รัตนโกสินทรก ๑๓๐ เปนวันที่ ๒๗๒ ในรัชกาลปัตยุบันนี้

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"