ประกาศเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงวันที่ 25 มีนาคม 2477

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์
ตราพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์
ประกาศ
เฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยที่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้ปรึกษาด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบพร้อมกันว่า

ในระหว่างที่ปวงชนชาวสยามยังมิได้ถวายพระปรมาภิไธยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอันจะพึงมีตามราชประเพณีนั้น เป็นการสมควรที่จะเฉลิมพระนามให้เหมาะสมแก่พระเกียรติ

คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จึ่งให้ประกาศเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
ประกาศมาณวันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
นายกรัฐมนตรี

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก