ประกาศเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยครอบครัวแห่งข้าราชการในพระราชสำนัก พุทธศักราช 2457

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราราชโองการ
ตราราชโองการ
ประกาศเพิ่มเติม
กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยครอบครัวแห่งข้าราชการในพระราชสำนัก
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

มีพระบรมราชโองการดารัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายกรมธรรมการมารวมอยู่ในกระทรวงวังแล้วนั้น สมควรจะให้ข้าราชการในกรมธรรมการอยู่ในกฎมณเฑียรบาลอย่างข้าราชการในพระราชสำนักทั่วไปด้วย จึงโปรดเกล้าฯ ให้เพิ่มเติมข้อความในหมวดที่ ๒ ของกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยครอบครัวข้าราชการในพระราชสำนัก พ.ศ. ๒๔๕๗ มาตรา ๕ ว่าด้วยผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎมณเฑียรบาลนั้น ต่อจากข้อหมายเลข ๑๒ เติมขึ้น คือ "๑๓ ข้าราชการในกรมธรรมการ"

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศมานี้เปนต้นไป

ประกาศมาณวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๒

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"