ประกาศแก้ความในมาตรา 34 แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ร.ศ. 127 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2469

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประกาศแก้ความในมาตรา ๓๔
แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ร.ศ. ๑๒๗

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า

ตามความในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ร.ศ. ๑๒๗ มาตรา ๓๔ ตามที่ได้เปลี่ยนแก้โดยประกาศรวมพนักงานอัยการ พุทธศักราช ๒๔๕๘ ซึ่งมีความว่า การตั้งพนักงานอัยการ ถ้าเปนตำแหน่งอธิบดี เจ้ากรม ปลัดกรม อัยการจังหวัด แลอัยการมณฑล ให้เสนาบดีเปนผู้จัดสรรตั้งโดยพระบรมราชโองการ ถ้าเปนพนักงานอัยการอื่น ๆ ให้อธิบดีฤๅเจ้ากรมอัยการเปนผู้จัดสรรตั้งโดยอนุมัติของเสนาบดีนั้น ทรงพระราชดำริห์ว่า เพื่อประโยชน์ที่จะให้ราชการในแพนกนี้เปนไปโดยสดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น การตั้งพนักงานอัยการนอกจากอธิบดีและอัยการมณฑลควรให้เสนาบดีเจ้ากระทรวงเปนผู้สั่งตั้งได้โดยไม่ต้องขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนแก้ความในมาตรา ๓๔ แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ร.ศ. ๑๒๗ เสียใหม่ให้เปนดังนี้

มาตรา ๓๔ การตั้งพนักงานอัยการนั้น ถ้าเปนตำแหน่งอธิบดีฤๅอัยการมณฑลแล้ว ให้เสนาบดีเจ้ากระทรวงเปนผู้จัดสรรตั้งโดยพระบรมราชโองการ นอกนั้น ให้อธิบดีกรมอัยการเปนผู้จัดสรรตั้งโดยอนุมัติของเสนาบดี

ประกาศมาณวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๖๙ เปนปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"