ประกาศใช้พิธีสารระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นฯ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2484

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราพระบรมราชโองการ
ตราพระบรมราชโองการ
ประกาศ
ใช้พิธีสารระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น
ว่าด้วยหลักประกันและความเข้าใจกันทางการเมือง

มีพระบรมราชโองการให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า

โดยที่พิธีสารระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยหลักประกันและความเข้าใจกันทางการเมือง ซึ่งได้ลงนามกัน ณะ กรุงโตกิโอ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ มีบทในข้อ ๓ ว่า ให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันแลกเปลี่ยนสัตยาบันเปนต้นไป และ

โดยที่พระราชสัตยาบันของทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนกัน ณะ กรุงโตกิโอ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔

ฉะนั้น พิธีสารนี้จึ่งเปนอันใช้ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ เปนต้นไป

ประกาศมา ณะ วันที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ เปนปีที่ ๘ ในรัชชกาลปัจจุบัน

  • ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
  • พิบูลสงคราม
  • นายกรัฐมนตรี

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"