ประกาศให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่ง รัตนโกสินทร์ศก 127

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราพระบรมราชโองการ
ตราพระบรมราชโองการ
ประกาศให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
กับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่ง
รัตนโกสินทร์ ๑๒๗

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า พระธรรมนูญศาลต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ แลหัวเมือง กับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้อยู่ในศาลต่าง ๆ เวลานี้ ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้สมควรแก่การเปนลำดับมา เพราะฉนั้น กฎหมายในเรื่องอำนาจศาลต่าง ๆ แลวิธีพิจารณาจึงได้กระจัดกระจายอยู่หลายแห่ง บัดนี้ ทรงพระราชดำริห์เห็นว่า ควรจะรวบรวมเข้าเปนหมวดหมู่เพื่อให้สดวกแก่การพิจารณาคดีทั้งปวงยิ่งขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระธรรมนูญศาลยุติธรรมแลพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่งไว้ต่อไปดังนี้ แลกฎหมายบทใดที่เกี่ยวกับอำนาจศาลต่าง ๆ แลวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งได้ประกาศมาแต่ก่อนบทใดมีข้อความขัดขวางต่อพระราชบัญญัตินี้ ให้ยกเลิกเสียทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้สืบไป

ประกาศมาณวันที่ ๑ มิถุนายน รัตนโกสินทร ๑๒๗ เปนวันที่ ๑๔๔๔๗ ในรัชกาลปัตยุบันนี้

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"