ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง ไห้ยกเลิกระเบียบคำแทนชื่อฯ ลงวันที่ 5 กันยายน 2487/บอกแก้

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บอกแก้

ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง ไห้ยกเลิกระเบียบคำแทนชื่อ คำรับ คำปติเสธ ซึ่งประกาสไนราชกิจจานุเบกสา เล่ม 61 ตอนที่ 57 วันที่ 12 กันยายน 2487 หน้า 827 บันทัดที่ 3 และบันทัดที่ 13 คำว่า "วันที่ 24 มิถุนายน 2485" ไห้แก้เปน "วันที่ 22 มิถุนายน 3585" กับบันทัดที่ 6 และบันทัดที่ 15 คำว่า "วันที่ 24 มิถุนายน 2486" ไห้แก้เปน "วันที่ 24 สิงหาคม 2486"

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (1) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"