ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 70/เรื่องที่ 11

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประวัติท้าวสุวอ เจ้าเมืองหนองคาย

เดิมท้าวสุวอเป็นบุตรอัครฮาดเมืองยโสธร เป็นหลานเจ้าปาศักดิ์คนเก่าอยู่เมืองยโสธร ครั้งเจ้าอนุเป็นกบฎ เจ้าคุณพระยาบดินทรเดชาฯ ยกกองทัพไปตีเมืองเวียงจันทน์ เอาท้าวสุวอไปด้วย แล้วตั้งท้าวสุวอเป็นที่พระปทุมเทวา เจ้าเมืองหนองคาย แล้วเอาราชบุตรเมืองยโสธรไปเป็นอุปฮาดเมืองหนองคาย ท้าวพิมพ์ น้องชายพระปทุม เป็นที่ราชวงศ์ ท้าวบิตา หลานพระปทุม เป็นราชบุตร

พระปทุมเทวามีบุตร ท้าวก่ำ เป็นท้าวขัตยะ อายุ ๓๖ ปี ท้าวเซม เป็นท้าวไชยกุมาร อายุ ๒๐ เด็ก ๕

อุปฮาดมีบุตร ท้าวเสม เป็นท้าวสุ ราชวงศ์ อายุ ๒๐ ปี

ราชวงศ์ มีบุตร ท้าวสุริยวงศ์ อายุ ๓๐ ปี ๑ ท้าวไชยเสน อายุ ๒๗ ปี ๑, ท้าวศรีสุราช อายุ ๒๕ ปี ท้าวเชษฐา อายุ ๒๗ ปี ท้าวทิตย์กุ อายุ ๒๓ ปี เด็ก ๔

เดิมเพี้ยเมืองเป็นพระลคร เจ้าเมือง ท้าวจันทโสภา หลานพระลคร เป็นราชวงศ์ เอาท้าวคำยวง บุตรพระลครเมืองแพน เป็นราชบุตร รักษาบ้านเมืองมาได้ ๑๑ ปี พระลครเมืองแพนถึงแก่กรรม จึงตั้งท้าวคำบุง บุตรพระลครเมืองแพน เป็นพระลคร แต่ราชวงศ์ ราชบุตร นั้น คงที่ตามเดิม ท้าวบุงรักษาบ้านเมืองมาได้ ๒๑ ปี พระลคร ราชวงศ์ ถึงแก่กรรม จึงตั้งราชบุตรเป็นท้าวคำยวง บุตรพระลครเมืองแพน เป็นที่พระลคร ๑ เอาท้าวสุวรรณ บุตร์พระลครคำบุง เป็นอุปฮาด ๑ เอาท้าวบุญจันทร์ บุตรพระลครคำยวง เป็นราชวงศ์ ๑ เอาท้าวคำพาง บุตรพระลครคำยวง เป็นราชบุตร ๑ ๔ คน พระลครเมืองแพนมีบุตร คือ ท้าวคำยวง เป็นราชบุตร ๑ ท้าวคำบุง เป็นพระลคร ตาย ๑ ๒ คน

พระลครคำบุงมีบุตร คือ ท้าวสุวรรณ เป็นที่อุปฮาด คนหนึ่ง

พระลครคำยวงมีบุตร คือ ท้าวคำฟาง เป็นราชบุตร อายุ ๕๖ ปี ท้าวบุญจันทร์ เป็นราชวงศ์ อายุ ๔๓ ปี ท้าวคำบุง เป็นขัติย อายุ ๔๙ ปี รวม ๓ คน

อุปฮาดท้าวสุวรรณมีบุตร เดิมท้าวบุญมา ตั้งให้เป็นท้าวจันทรชมภู อายุ ๒๘ ปี ท้าวอิง อายุ ๑๖ ปี