ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สารบาญ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา
ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น
ลักษณะ หลักทั่วไป ๑–๑๕
ลักษณะ อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล
หมวด หลักทั่วไป ๑๖
หมวด อำนาจสืบสวนและสอบสวน ๑๗–๒๑
หมวด อำนาจศาล ๒๒–๒๗
ลักษณะ การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
หมวด การฟ้องคดีอาญา ๒๘–๓๙
หมวด การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ๔๐–๕๑
ลักษณะ หมายเรียกและหมายอาญา
หมวด หมายเรียก ๕๒–๕๖
หมวด หมายอาญา
ส่วนที่ หลักทั่วไป ๕๗–๖๕
ส่วนที่ หมายจับ ๖๖–๖๘
ส่วนที่ หมายค้น ๖๙–๗๐
ส่วนที่ หมายขัง หมายจำคุก หมายปล่อย ๗๑–๗๖
ลักษณะ จับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว
หมวด จับ ขัง จำคุก ๗๗–๙๐
หมวด ค้น ๙๑–๑๐๕
หมวด ปล่อยชั่วคราว ๑๐๖–๑๑๙
ภาค ๒ สอบสวน
ลักษณะ หลักทั่วไป ๑๒๐–๑๒๙
ลักษณะ การสอบสวน
หมวด การสอบสวนสามัญ ๑๓๐–๑๔๗
หมวด การชัณสูตร์พลิกศพ ๑๔๘–๑๕๖
ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ลักษณะ ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง ๑๕๗–๑๗๑
ลักษณะ การพิจารณา ๑๗๒–๑๘๑
ลักษณะ คำพิพากษาและคำสั่ง ๑๘๒–๑๙๒
ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา
ลักษณะ อุทธรณ์
หมวด หลักทั่วไป ๑๙๓–๒๐๒
หมวด การพิจารณา คำพิพากษา และคำสั่งชั้นอุทธรณ์ ๒๐๓–๒๑๕
ลักษณะ ฎีกา
หมวด หลักทั่วไป ๒๑๖–๒๒๔
หมวด การพิจารณา คำพิพากษา และคำสั่งชั้นฎีกา ๒๒๕
ภาค ๕ พะยานหลักฐาน
หมวด หลักทั่วไป ๒๒๖–๒๓๑
หมวด พะยานบุคคล ๒๓๒–๒๓๗
หมวด พะยานเอกสาร ๒๓๘–๒๔๐
หมวด พะยานวัตถุ ๒๔๑–๒๔๒
หมวด ผู้ชำนาญการพิเศษ ๒๔๓–๒๔๔
ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษา และค่าธรรมเนียม
หมวด การบังคับตามคำพิพากษา ๒๔๕–๒๕๑
หมวด ค่าธรรมเนียม ๒๕๒–๒๕๘
ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ
๒๕๙–๒๖๗

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"