พระธรรมอิสยาห์

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
บทที่: 1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9· 10· 11· 12· 13· 14· 15· 16· 17· 18· 19· 20·
21· 22· 23· 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30· 31· 32· 33· 34· 35· 36· 37· 38· 39· 40·
41· 42· 43· 44· 45· 46· 47· 48· 49· 50· 51· 52· 53· 54· 55· 56· 57· 58· 59· 60·
61· 62· 63· 64· 65· 66


พระธรรมอิสยาห์ หรือ หนังสืออิสยาห์ (Book of Isaias)
หรือเรียกย่อว่า อิสยาห์ (Isaias) ใช้อักษรย่อว่า "อสย"

เป็นคัมภีร์ลำดับที่ 29 (โรมันคาทอลิก) หรือ 23 (โปรเตสแตนต์) ในพระคริสตธรรม ภาคพันธสัญญาเดิม และเป็นลำดับแรก ในหมวดประกาศกใหญ่

พระธรรมอิสยาห์ มีทั้งหมด 66 บท เนื้อหาว่าด้วยคำพยากรณ์
อาจสรุปแบ่งเนื้อหาออกโดยมี 2 วิธี
วิธีแรก แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ การล่มสลาย กับ ฟื้นฟู และ
อีกวิธี แบ่งเป็น 3 ช่วง ตามโครงสร้างรูปศัพท์สำนวนที่บ่งชี้ (มุมมองฉันทามติทางวิชาการตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 20)
ในที่นี้ประยุกต์ดัดแปลงจากทั้ง 2 วิธี

 • การลงโทษประชาชาติบาป (เพราะบาปที่ประพฤติผิดทรยศพระเจ้า ต้องรับความทุกข์ยากลำบาก ชาวยิวตีความถึง จุดจบยุครุ่งเรือง ถูกยึดแผ่นดิน ตกเป็นทาส, ชาวคริสต์ตีความนัยเพิ่มถึง ความไร้สันติสุขของประชาโลก)
  • บทที่   1 – 39 เรียกกันว่า อิสยาห์ส่วนดั้งเดิม (Proto-Isaiah หรือ First Isaiah) ประกอบด้วย ผลงานดั้งเดิมเขียนโดยอิสยาห์
   • บทที่   1 - 12   ว่าด้วย การตักเตือนและทำนายบทพิพากษาต่อชาวยิวเอง ส่วนใหญ่มาจากช่วงต้นของชีวิตอิสยาห์
   • บทที่ 13 - 27   ว่าด้วย คำทำนายบทพิพากษาต่อดินแดนอื่นเป็นส่วนใหญ่
    • บทที่ 13 - 23 ส่วนใหญ่มาจากช่วงวัยกลางคนของอิสยาห์
    • บทที่ 24 - 27 เรียกกันว่า คำทำนายวันสิ้นโลกของอิสยาห์ (Isaiah Apocalypse) (อาจถูกเพิ่มเติมภายหลัง)
     ว่าด้วย คำทำนายการมาถึงของพระเมสสิยาห์ ผู้ดำรงความยุติธรรมและความชอบธรรม (ชาวคริสต์ตีความถึงพระเยซู)
   • บทที่ 28 - 39   ว่าด้วย คำทำนายสัพเพเหระ
    • บทที่ 28 - 33 ส่วนใหญ่มาจากคณะสงฆ์รุ่นต่อมาของอิสยาห์
    • บทที่ 34 - 35 นิมิตเกี่ยวกับศิโยน (อาจถูกเพิ่มเติมภายหลัง)
    • บทที่ 36 - 39 ชีวประวัติของอิสยาห์ (บางส่วนมาจาก หนังสือพงศ์กษัตริย์)
 • คัมภีร์แห่งการปลอบประโลม (พระเจ้าจะทรงฟื้นฟูภายหลังเพราะพันธสัญญา ชาวยิวตีความถึง การกอบกู้ประชาชาติยิว และการปลอบโยนผู้ชอบธรรม, ชาวคริสต์ตีความนัยเพิ่มถึง การเสด็จมาไถ่บาปของพระเยซู นำสันติสู่ประชาโลก)
  • บทที่ 40 – 55 เรียกกันว่า อิสยาห์ส่วนที่สอง (Deutero-Isaiah หรือ Second Isaiah) ประกอบด้วย รวมผลงานของผู้แต่งนิรนาม
   • บทที่ 40 - 54  
    • บทที่ 40 - 48 เน้น อิสราเอล
    • บทที่ 49 - 54 เน้น ศิโยนและเยรูซาเล็ม
  • บทที่ 55 – 66 เรียกกันว่า อิสยาห์ส่วนที่สาม (Trito-Isaiah หรือ Third Isaiah) ประกอบด้วย กวีนิพนธ์สิบสองตอน
   • บทที่ 55 - 66  
    • รวมผลงานคำพยากรณ์ โดยผู้เผยพระวจนะนิรนาม ในช่วงไม่กี่ปีหลังจากชาวยิวได้เป็นไทจากบาบิโลน


บทที่: 1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9· 10· 11· 12· 13· 14· 15· 16· 17· 18· 19· 20·
21· 22· 23· 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30· 31· 32· 33· 34· 35· 36· 37· 38· 39· 40·
41· 42· 43· 44· 45· 46· 47· 48· 49· 50· 51· 52· 53· 54· 55· 56· 57· 58· 59· 60·
61· 62· 63· 64· 65· 66

อรรถาธิบาย[แก้ไข]

แนะนำบทที่มีอิทธิพลทางวัฒนธรรม
บทที่   6 ทรงเรียกอิสยาห์ให้เป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า
บทที่ 4 กล่าวถึง โลกแห่งสันติ ใช้เป็นคำขวัญพันธกิจอย่างไม่เป็นทางการของสหประชาชาติ และจารึกใต้อนุสาวรีย์ในเมืองนิวยอร์กใกล้สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติ
บทที่ 24 - 26 อาณาจักรของพระเมสไซยาห์
บทที่ 36 - 39 กษัตริย์เฮเซคียาห์
บทที่ 40 - 47 ปลดปล่อยชาวยิวและฟื้นฟูชนอิสราเอลเป็นรัฐประชาชาติเดียวบนแผ่นดินพันธสัญญา *
บทที่ 42 (เพลงของผู้รับใช้ โคลงแรก) การเลือกผู้รับใช้จากพระเจ้าเพื่อเป็นผู้นำความยุติธรรมสู่โลก
บทที่ 44 - 46 อิสราเอลเป็นชนชาติที่ได้รับเลือก และพระเยโฮวาห์จะทรงแสดงฤทธานุภาพเหนือพระเจ้าอื่น
บทที่ 49 (เพลงของผู้รับใช้ โคลงที่สอง) ความรับผิดชอบของผู้รับใช้ต่อการทรงเรียกเพื่อนำประชาชาติ
บทที่ 50 (เพลงของผู้รับใช้ โคลงที่สาม) ผู้รับใช้ต้องผ่านการถูกกล่าวร้ายและทำร้าย
บทที่ 52 การเสด็จมาของพระเยซูคริสต์
บทที่ 53 (เพลงของผู้รับใช้ โคลงที่สี่) ผู้รับใช้ (พระเยซูคริสต์) รับการการทรมาน และได้รับการยกขึ้น *
บทที่ 52 - 56 ความรุ่งเรืองของอิสราเอล ในอนาคต
บทที่ 65 - 66 การพิพากษาผู้สักการะรูปเคารพ และข่าวแห่งความหวังของผู้ชอบธรรม

อ้างอิง[แก้ไข]

ดูเพิ่ม[แก้ไข]

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิม
ปัญจบรรพ ปฐมกาล · อพยพ · เลวีนิติ · กันดารวิถี · เฉลยพระธรรมบัญญัติ
ประวัติศาสตร์ โยชูวา · ผู้วินิจฉัย · นางรูธ · 1 ซามูเอล · 2 ซามูเอล · 1 พงศ์กษัตริย์ · 2 พงศ์กษัตริย์ · 1 พงศาวดาร · 2 พงศาวดาร · เอสรา · เนหะมีย์ · โทบิต · ยูดิธ · เอสเธอร์ · 1 มัคคาบี · 2 มัคคาบี
บทเพลง โยบ · เพลงสดุดี · สุภาษิต · ปัญญาจารย์ · เพลงซาโลมอน · ปรีชาญาณ · บุตรสิรา
ประกาศกใหญ่ อิสยาห์ · เยเรมีย์ · เพลงคร่ำครวญ · บารุค · เอเสเคียล · ดาเนียล
ประกาศกน้อย โฮเชยา · โยเอล · อาโมส · โอบาดีย์ · โยนาห์ · มีคาห์ · นาฮูม · ฮาบากุก · เศฟันยาห์ · ฮักกัย · เศคาริยาห์ · มาลาคี
ดูเพิ่ม   พันธสัญญาใหม่