พระราชกำหนดจัดตั้งสภาวิจัยปรากตการน์ธัมชาติ พุทธสักราช 2486

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระราชกำหนดจัดตั้งสภาวิจัยปรากตการน์ธัมชาติ พุทธสักราช 2486
(พระราชกำหนดจัดตั้งสภาวิจัยปรากฎการณ์ธรรมชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๖)
โดย: รัฐบาลไทย

สารบัญ[แก้ไข]

อารัมภบท
มาตรา 1
มาตรา 2
มาตรา 3
มาตรา 4
มาตรา 5
มาตรา 6
มาตรา 7
มาตรา 8
มาตรา 9
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
Seal of the Royal Command of Thailand

พระราชกำหนด

จัดตั้งสภาวิจัยปรากตการน์ธัมชาติ

พุทธสักราช 2486

_______________


ไนพระปรมาภิไธยสมเด็ดพระเจ้าหยู่หัวอานันทมหิดล

คนะผู้สำเหร็ดราชการแทนพระองค์

(ตามประกาสประธานสภาผู้แทนราสดร

ลงวันที่ 4 สิงหาคม พุทธสักราช 2480

และวันที่ 16 ธันวาคม พุทธสักราช 2484)อาทิตย์ทิพย์อาภา

ปรีดี พนมยงค์


ตราไว้ นะ วันที่ 11 พรึสภาคม พุทธสักราช 2486

เปนปีที่ 10 ไนรัชกาลปัจจุบัน
โดยที่เห็นสมควนจัดตั้งสภาวิจัยปรากตการน์ธัมชาติขึ้น

และโดยที่มีเหตุฉุกเฉิน ซึ่งจะเรียกประชุมสภาผู้แทนราสดรไห้ทันท่วงทีมิได้

จึงมีพระบรมราชโองการไห้ตราพระราชกำหนดขึ้นไว้ โดยอาสัยอำนาดตามความไนมาตรา 52 ของรัถธัมนูญแห่งราชอานาจักรไทย ดังต่อไปนี้

(สารบัญ)


มาตรา 1

พระราชกำหนดนี้ ไห้เรียกว่า “พระราชกำหนดจัดตั้งสภาวิจัยปรากตการน์ธัมชาติ พุทธสักราช 2486”

(สารบัญ)


มาตรา 2

ไห้ไช้พระราชกำหนดนี้ตั้งแต่วันประกาสไนราชกิจจานุเบกสาเปนต้นไป[1]

(สารบัญ)


มาตรา 3

ไห้จัดตั้งสภาขึ้นสภาหนึ่ง เรียกว่า “สภาวิจัยปรากตการน์ธัมชาติ” และไห้สภานี้เปนทบวงการเมืองหยู่ไนบังคับบันชาของนายกรัถมนตรี

(สารบัญ)


มาตรา 4

ไห้สภาวิจัยปรากตการน์ธัมชาติมีหน้าที่

(1)   วิจัยและสึกสา เพื่อหาทางพยากรน์ปรากตการน์ธัมชาติ และออกแถลงการน์

(2)   ติดต่อและประสานงานกับองค์การอื่นพายไนประเทส และแลกเปลี่ยนสิ่งที่วิจัยได้กับองค์การวิทยาสาตรต่างประเทส

(3)   ไห้คำปรึกสาแก่องค์การต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับงานของสภา และปติบัติการเกี่ยวกับงานไนหน้าที่ตามความประสงค์ของรัถบาล

(สารบัญ)


มาตรา 5

ไห้สภานี้มีสมาชิกประจำ เปนจำนวนตามสมควน และเลขาธิการ ซึ่งนายกรัถมนตรีจะได้แต่งตั้งขึ้นจากบันดาผู้ซงคุนวุทธิไนวิชาการซึ่งเกี่ยวโดยฉเพาะกับงานของสภา และจะได้ประกาสไนราชกิจจานุเบกสา

(สารบัญ)


มาตรา 6

การดำเนินกิจการและการปติบัติงานของสภา ไห้เปนไปตามที่จะได้กำหนดไว้ในระเบียบการของสภา

(สารบัญ)


มาตรา 7

สภานี้อาดได้รับเงินอุดหนุนจากรัถบาล หรือจะรับเงินบำรุงจากบุคคลหรือองค์การไดก็ได้

(สารบัญ)


มาตรา 8

ไห้นายกรัถมนตรีรักสาการตามพระราชกำหนดนี้

(สารบัญ)ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

จอมพล ป. พิบูลสงคราม

นายกรัถมนตรี


เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๐/ตอนที่ ๒๖/หน้า ๗๗๙/๑๑ พฤษภาคม ๒๔๘๖

ดูเพิ่ม[แก้ไข]
PD-icon.svg งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากงานนี้เป็น
  • (๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
  • (๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
  • (๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
  • (๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
  • (๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
Thai government Garuda emblem (Version 2).svg