พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดจัดตั้งสภาวิจัยปรากตการน์ธัมชาติฯ พุทธสักราช 2486

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)


Seal of the Royal Command of Thailand
Seal of the Royal Command of Thailand


พระราชบัญญัติ


อนุมัติพระราชกำหนดจัดตั้งสภาวิจัยปรากตการน์ธัมชาติ พุทธสักราช 2486


พุทธสักราช 2486


_______________


ไนพระปรมาภิไธยสมเด็ดพระเจ้าหยู่หัวอานันทมหิดล


คนะผู้สำเหร็ดราชการแทนพระองค์


(ตามประกาสประธานสภาผู้แทนราสดร


ลงวันที่ 4 สิงหาคม พุทธสักราช 2480


และวันที่ 16 ธันวาคม พุทธสักราช 2484)อาทิตย์ทิพย์อาภา


ปรีดี พนมยงค์ตราไว้ นะ วันที่ 31 สิงหาคม พุทธสักราช 2486


เปนปีที่ 10 ไนรัชกาลปัจจุบันโดยที่สภาผู้แทนราสดรลงมติเห็นสมควนอนุมัติพระราชกำหนดจัดตั้งสภาวิจัยปรากตการน์ธัมชาติ พุทธสักราช 2486 ตามความไนมาตรา 52 ของรัถธรรมนูแห่งราชอานาจักรไทย

จึงมีพระบรมราชโองการไห้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราสดร ดังต่อไปนี้มาตรา 1

พระราชบัญญัตินี้ ไห้เรียกว่า “พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดจัดตั้งสภาวิจัยปรากตการน์ธัมชาติ พุทธสักราช 2486 พุทธสักราช 2486”


มาตรา 2

ไห้ไช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาสไนราชกิจจานุเบกสาเปนต้นไป[1]


มาตรา 3

ไห้อนุมัติพระราชกำหนดจัดตั้งสภาวิจัยปรากตการน์ธัมชาติ พุทธสักราช 2486ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัถมนตรีเชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๐/ตอนที่ ๔๗/หน้า ๑๓๕๐/๑๔ กันยายน ๒๔๘๖

ดูเพิ่ม[แก้ไข]
งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"