พระราชบัญญัติฯ โอนกรรมสิทธิฯ ให้แก่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง พุทธศักราช 2477

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราพระบรมราชโองการ
ตราพระบรมราชโองการ
พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการโอนกรรมสิทธิที่ดินบริเวณโรงทหาร
กองพันทหารราบที่ ๔ ตำบลท่าพระจันทร์
ให้แก่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
พุทธศักราช ๒๔๗๗
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗)
  • อนุวัตน์จาตุรนต์
  • อาทิตย์ทิพอาภา
  • เจ้าพระยายมราช
ตราไว้ณวันที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๘
เป็นปีที่ ๒ ในรัชชกาลปัจจุบัน

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรจะโอนกรรมสิทธิที่ดินบริเวณโรงทหารกองพันทหารราบที่ ๔ ตำบลท่าพระจันทร์ ให้แก่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง เพื่อขยายสถานการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยนั้นให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

จึ่งมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดั่งต่อไปนี้

มาตรา  พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติว่าด้วยการโอนกรรมสิทธิที่ดินบริเวณโรงทหาร กองพันทหารราบที่ ๔ ตำบลท่าพระจันทร์ ให้แก่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง พุทธศักราช ๒๔๗๗"

มาตรา  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา  ให้โอนกรรมสิทธิที่ดินบริเวณโรงทหารกองพันทหารราบที่ ๔ ตำบาลท่าพระจันทร์ ปรากฏแนวเขตต์ตามแผนที่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ มีเนื้อที่ประมาณ ๒๙,๕๙๙ ตารางเมตร์ ด้านเหนือติดต่อกับที่ทำการกองพัสดุตำรวจและที่ว่างบริเวณวัดบวรสถานสุทธาวาส ด้านใต้จดถนนพระจันทร์ ด้านตะวันออกติดบริเวณพิพิธภัณฑ์สถานและบริเวณคลังแสง ด้านตะวันตกจดแม่น้ำเจ้าพระยา แก่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

มาตรา  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นเจ้าหน้าที่จัดการโอนมอบกรรมสิทธิที่ดินแปลงที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ แก่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
(ตามมติคณะรัฐมนตรี)
พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์
รัฐมนตรี

แผนที่บริเวณโรงทหาร ร.พัน ๔ ท่าพระจันทร์
มาตราส่วน ๑:๑๐๐๐

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"