พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช 2477 (ฉะบับที่ 2)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราราชโองการ
ตราราชโองการ
พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา
พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๓)[1]

นริศรานุวัดติวงศ์
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามพระราชกฤษฎีกา ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๖)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรถวายคำปรึกษาว่า สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายลักษณะอาญา

จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดั่งต่อไปนี้

มาตรา  พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๓)[1]

มาตรา  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา  ให้ยกเลิกอัตราโทษบรรดาที่ระบุไว้ในภาค ๒ ส่วนที่ ๒ หมวดที่ ๒ (ความผิดฐานใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต) แห่งกฎหมายลักษณะอาชญา และใช้อัตราโทษต่อไปนี้แทน

มาตรา ๑๒๙ จำคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนจนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทจนถึงสองพันบาท

มาตรา ๑๓๐ จำคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนจนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทจนถึงสองพันบาท

มาตรา ๑๓๑ จำคุกตั้งแต่สามเดือนจนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ร้อยบาทจนถึงสองพันบาท

มาตรา ๑๓๒ จำคุกตั้งแต่สามเดือนจนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ร้อยบาทจนถึงสี่พันบาท

มาตรา ๑๓๓ จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑๓๔ จำคุกตั้งแต่สามเดือนจนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ร้อยบาทจนถึงสี่พันบาท

มาตรา ๑๓๕ จำคุกตั้งแต่สามเดือนจนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ร้อยบาทจนถึงสี่พันบาท

มาตรา ๑๓๖ จำคุกตั้งแต่สามเดือนจนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ร้อยบาทจนถึงหกพันบาท

มาตรา ๑๓๗ จำคุกไม่เกินสี่ปี และปรับไม่เกินสองพันบาท

มาตรา ๑๓๘ วรรค ๑ จำคุกไม่เกินสี่ปี และปรับไม่เกินสองพันบาท หรือถึงสองเท่าราคาสินบนนั้น

มาตรา ๑๓๘ วรรค ๒ จำคุกตั้งแต่สามเดือนจนถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ร้อยบาทจนถึงสี่พันบาท หรือถึงสองเท่าราคาสินบนนั้น

มาตรา ๑๓๙ จำคุกตั้งแต่สองปีจนถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ร้อยบาทจนถึงหมื่นบาท หรือถึงสองเท่าราคาสินบนั้น

มาตรา ๑๔๒ วรรค ๑ จำคุกตั้งแต่สามเดือนจนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทจนถึงสองพันบาท

มาตรา ๑๔๒ วรรค ๒ จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีจนถึงจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ร้อยบาทจนถึงสี่พันบาท

มาตรา ๑๔๓ วรรค ๑ จำคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนจนถึงหนึ่งปี และปรับตั้งแต่สิบบาทจนถึงสองพันบาท

มาตรา ๑๔๓ วรรค ๒ จำคุกตั้งแต่สามเดือนจนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทจนถึงสองพันบาท

มาตรา ๑๔๔ จำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองพันบาท

มาตรา ๑๔๕ จำคุกไม่เกินสี่ปี และปรับไม่เกินสองพันบาท

มาตรา ๑๔๖ จำคุกไม่เกินหนึ่ง และปรับไม่เกินพันบาท

ประกาศมาณวันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๗๗ เป็นปีที่ ๑๐ ในรัชชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
นายกรัฐมนตรี

อัตราโทษที่ระบุไว้ในภาค ๒ ส่วนที่ ๒ หมวดที่ ๑ (ความผิดฐานใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต) แห่งกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ นั้น เป็นดั่งนี้

มาตรา ๑๒๙ จำคุกตั้งแต่เดือนหนึ่งขึ้นไปจนถึงห้าปี แลปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงพันบาท

มาตรา ๑๓๐ จำคุกตั้งแต่เดือนหนึ่งขึ้นไปจนถึงห้าปี แลให้ปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงพันบาท

มาตรา ๑๓๑ จำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงเจ็ดปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงพันบาท

มาตรา ๑๓๒ จำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงเจ็ดปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาท

มาตรา ๑๓๓ สฐานหนึ่ง ให้จำคุกไม่เกินกว่าหกเดือน สฐานหนึ่ง ให้ปรับไม่เกินกว่าห้าร้อยบาท สฐานหนึ่ง ให้ลงโทษทั้งจำทั้งปรับเช่นว่ามาแล้วด้วยกัน

มาตรา ๑๓๔ จำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงเจ็ดปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาท

มาตรา ๑๓๕ จำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงเจ็ดปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาท

มาตรา ๑๓๖ จำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงเจ็ดปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงสามพันบาท

มาตรา ๑๓๗ จำคุกไม่เกินกว่าสองปี แลให้ปรับไม่เกินกว่าพันบาท

มาตรา ๑๓๘ วรรค  จำคุกไม่เกินกว่าสองปี แลให้ปรับไม่เกินกว่าพันบาท หรือถึงสองเท่าราคาสินบนนั้น

มาตรา ๑๓๘ วรรค  จำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงห้าปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาท หรือถึงสองเท่าราคาสินบนนั้น แต่ถ้าแม้มันยังมิทันได้กระทำการที่ไม่ควรทำ หรือมิทันเว้นการที่ไม่ควรเว้น ท่านให้ลดโทษตามที่ว่ามานี้เสียกึ่งหนึ่ง

มาตรา ๑๓๙ จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปจนถึงสิบปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงห้าพันบาท หรือถึงสองเท่าราคาสินบนนั้น

มาตรา ๑๔๒ วรรค  จำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงห้าปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงพันบาท

มาตรา ๑๔๒ วรรค  จำคุกตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปจนถึงเจ็ดปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาท

มาตรา ๑๔๓ วรรค  จำคุกตั้งแต่เดือนหนึ่งขึ้นไปจนถึงหกเดือน แลให้ปรับตั้งแต่สิบบาทขึ้นไปจนถึงพันบาท

มาตรา ๑๔๓ วรรค  จำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงห้าปี แลให้ปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงพันบาท

มาตรา ๑๔๔ จำคุกไม่เกินกว่าปีหนึ่ง แลให้ปรับไม่เกินกว่าพันบาท

มาตรา ๑๔๕ จำคุกไม่เกินกว่าสองปี แลให้ปรับไม่เกินกว่าพันบสท

มาตรา ๑๔๖ จำคุกไม่เกินกว่าหกเดือน แลให้ปรับไม่เกินกว่าห้าร้อยบาท


  1. 1.0 1.1 มีคำบอกแก้ให้แก้ “ฉะบับที่ 3” เป็น “ฉะบับที่ 2” (เชิงอรรถของวิกิซอร์ซ)

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"