ข้ามไปเนื้อหา

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉะบับที่ 8) พุทธศักราช 2482

จาก วิกิซอร์ซ
ตราราชโองการ
ตราราชโองการ
พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา
(ฉะบับที่ ๘)
พุทธศักราช ๒๔๘๒

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐)
ตราไว้ณวันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๒
เป็นปีที่ ๖ ในรัชชกาลปัจจุบัน

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญาบางมาตรา

จึ่งมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดั่งต่อไปนี้

มาตราพระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉะบับที่ ๘) พุทธศักราช ๒๔๘๒"

มาตราให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตราให้เพิ่มบทบัญญัติว่าด้วยความผิดฐานประทุษฐร้ายต่อนายกรัฐมนตรีเข้าในส่วนที่ ๑ ของภาค ๒ แห่งกฎหมายลักษณะอาญา เป็นหมวดที่ ๑ ทวิ มีมาตราดั่งต่อไปนี้

"หมวดที่ ๑ ทวิ
ความผิดฐานประทุษฐร้ายต่อนายกรัฐมนตรี

"มาตรา ๙๘ ทวิ ผู้ใดกระทำหรือพยายามกระทำโดยเจตนาแก่นายกรัฐมนตรีให้ถึงแก่ความตาย ผู้นั้นมีความผิด ต้องระวางโทษประหารชีวิต

"มาตรา ๙๘ ตรี ผู้ใดกระทำหรือพยายามกระทำการประทุษฐร้ายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือเสรีภาพของนายกรัฐมนตรี มีความผิด ต้องระวางโทษเป็นสองสฐาน สฐานหนึ่ง ให้จำคุกตลอดชีวิต สฐานหนึ่ง ให้ประหารชีวิต

ถ้าการประทุษฐร้ายมีลักษณะไม่สามารถเป็นภยันตรายอย่างใดแก่ชีวิตได้ ให้ระวางโทษผู้กระทำผิดเป็นสองสฐาน สฐานหนึ่ง ให้จำคุกตั้งแต่สิบหกปีถึงยี่สิบปี สฐานหนึ่ง ให้จำคุกตลอดชีวิต

"มาตรา ๙๘ จัตวา ผู้ใดตระเตรียมการเพื่อกระทำความผิดดั่งกล่าวมาในมาตรา ๙๘ ทวิ และมาตรา ๙๘ ตรี ก็ดี สมรู้กับผู้กระทำความผิดเช่นว่านั้นก็ดี รู้ว่ามีผู้กระทำผิด ช่วยปกปิดไว้ก็ดี มีความผิด ต้องระวางโทษเป็นสองสฐาน สฐานหนึ่ง ให้จำคุกตั้งแต่สิบสองปีถึงยี่สิบปี สฐานหนึ่ง ให้จำคุกตลอดชีวิต"

  • ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
  • พิบูลสงคราม
  • นายกรัฐมนตรี

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1)ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2)รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3)ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4)คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5)คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"