พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับพระจักรพรรดิพงษ์เจ้ากรม (จาด)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ที่ เอกสาร คำอธิบาย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชำระและจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๓ (บรรณาธิการ). (๒๕๔๒). "พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับพระจักรพรรดิพงษ์เจ้ากรม (จาด)". ใน ประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๓ (น. ๔๕๗–๔๖๗). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. ISBN 9744192186. เป็นการนำฉบับ พ.ศ. ๒๔๖๐ มาตรวจสอบกับสมุดใบลาน
"พระราชพงษาวดารกรุงเก่า ฉบับพระจักรพรรดิพงษ์เจ้ากรม". (๒๔๖๐). ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๘ (น. ๖๗–๘๕). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย. [พระยาศรีภูริปรีชา (กมล สาลักษณ์) พิมพ์แจกในงานศพคุณหญิงศรีภูริปรีชา (พึ่ง) ภริยา].