พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับพระจักรพรรดิพงษ์เจ้ากรม (จาด)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับพระจักรพรรดิพงษ์เจ้ากรม (จาด) มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร หมายเหตุ
1 "พระราชพงษาวดารกรุงเก่า ฉบับพระจักรพรรดิพงษ์เจ้ากรม". (2460). ใน โบราณคดีสโมสร (ผู้รวบรวม), ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 8 (น. 67–85). พระนคร: โรงพิมพ์ไทย. [พระยาศรีภูริปรีชา รามาธิปติราชภักดี ศรีสาลักษณวิสัย อภัยพิริยพาห (กมล สาลักษณ) พิมพ์แจกในงานศพคุณหญิงศรีภูริปรีชา (พึ่ง) ปีมเสง พ.ศ. 2460]. พิมพ์ครั้งแรก ลงพิมพ์เฉพาะส่วนที่ต่างจากพงศาวดารฉบับอื่น ๆ
2 กรมศิลปากร (ผู้รวบรวม). (2502). พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด). พระนคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. [พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพลโท พระยากลาโหมราชเสนา (เล็ก ปาณิกบุตร) ณ สุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2502]. (ต้นฉบับ) ลงพิมพ์ทุกส่วนเป็นครั้งแรก

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]

  • "พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับพระจักรพรรดิพงษ์เจ้ากรม (จาด)". (2542). ใน ประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 3 (น. 457–467). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. ISBN 9744192186.