พูดคุย:คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 65/2525

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

KittapatR (ผู้สร้างเพจ): สำหรับคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 65/2525 เป็นประกาศที่ถูกพูดถึงฉบับหนึ่งสำหรับการปราบปรามคอมมิวนิสต์ของรัฐบาลภายใต้การบริหารของ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น โดยคำสั่งนี้เป็นคำสั่งสืบเนื่องมาจากคำสั่งสำนักงานนายกรัฐมนตรีที่ 66/2523 ซึ่งได้ระบุอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนจากหนังสือและตำราดังนี้เป็นตัวอย่าง

1. เฉลิมพล โสมอินทร์ (ม.ม.ป.), พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2495 พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2512 พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 78 และคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 25 กฎกระทรวง, ประกาศกระทรวง และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 66/2523, ที่ 65/2525 และที่ 47/2529 พระราชบัญญัติผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ พ.ศ. 2519.

2. สุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ (2536), ทหารกับการพัฒนาทางการเมือง : ศึกษากรณีบทบาทด้านกิจการพลเรือน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ในพื้นที่จังหวัดน่าน, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

3. พวงทอง พวัครพันธุ์ (2562), กิจการพลเรือนของทหารในยุคประชาธิปไตยแบบการเลือกตั้ง: พัฒนาการและความชอบธรรม, วารสารรสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 15, ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน, 2562), หน้า 217-247.

4. ปกิต สันตินิยม, พลเอก (2555), บทบาทของหน่วยการพัฒนาการเคลื่อนที่ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในกระบวนการสื่อสารทางการเมือง เพื่องานพัฒนาด้านความมั่นคงในพื้นที่ชนบท, ดุษฎีนิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก.

5. กรมกิจการพลเรือนทหารบก (2545), สรุปนโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ คำสั่งที่ 66/2523 คำสั่งที่ 5/2524 คำสั่งที่ 65/2525.

6. ธำรง ชินหิรัญ (2536), ความล้มเหลวในการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ซึ่งแหล่งอ้างอิงที่ 1 เป็นแหล่งอ้างอิงที่มาจากรัฐสภาโดยตรงซึ่งรวบรวมประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามคอมมิวนิสต์อย่างชัดเจน นอกจากนี้แหล่งอ้างอิงอื่น ๆ จะพูดถึงการปราบปรามคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยสำหรับแง่มุมต่าง ๆ ทั้งในมุมมองของรัฐบาล ทหาร และพลเรือน ซึ่งมีการกล่าวถึงคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 65/2525 อย่างตรงกัน และในภาคผนวกของแหล่งอ้างอิงที่ 6 ได้มีการเขียนรายละเอียดของคำสั่งดังกล่าวแบบคัดลอกสำเนา จึงทำให้เชื่อได้ว่าคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 65/2525 มีปรากฏอยู่จริงและรายละเอียดของประกาศเป็นไปตามตัวอักษรทุกประการ

--ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ KittapatR (พูดคุยหน้าที่เขียน)

@KittapatR:
  1. หมายถึง แหล่งที่มาที่ไปของข้อความที่เอามาลงค่ะ (ไม่ได้หมายความว่า ข้อความนั้นมีการอ้างถึงในแหล่งอื่นใดหรือไม่ ขออภัยที่อาจทำให้เข้าใจผิด) ดูตัวอย่างในส่วนบรรณานุกรมของหน้าต่อไปนี้เป็นต้น
    1. ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
    2. ประกาศตั้งพระเจ้านครเมืองน่าน ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๒๒
  2. นอกจากนี้ ปัจจุบันวิกิซอร์ซมีระบบพิสูจน์อักษรที่ทำให้ตรวจสอบความถูกต้องตามต้นฉบับได้ ถ้าเป็นไปได้ ก็เอาต้นฉบับมาลงและทำแบบพิสูจน์อักษรดังกล่าวดีกว่าค่ะ จะได้ตรวจความถูกต้องของข้อความได้ ดูรายละเอียดใน วิธีใช้:การพิสูจน์อักษร
--Miwako Sato (คุย) 04:06, 14 มีนาคม 2563 (+07)Reply[ตอบกลับ]
ตอนนี้เอาป้ายแจ้งลบออกแล้วค่ะ แต่ยังแนะนำว่า ถ้าเป็นไปได้ ก็ทำแบบพิสูจน์อักษรข้างต้นนะคะ 🙏 --Miwako Sato (คุย)