วรรณกรรมต่างเรื่อง/คำนำ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำนำ

เนื่องในงานฌาปนกิจศพนางเทียบ เพชรพลาย (เร็วพลัน) กำหนดงานวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๐๕ ณ เมรุวัดทองนพคุณ ธนบุรี นายสุริยน เพชรพลาย ได้เป็นผู้แทนมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ขออนุญาตจัดพิมพ์หนังสือบทละคร เรื่อง ระเด่นลันได ของ พระมหามนตรี (ทรัพย์) กับบทละคร เรื่อง พระมะเหลเถไถ และ อุณรุทร้อยเรื่อง ของ คุณสุวรรณ และนิราศเดือน ของ นายมี (หมื่นพรหมสมพัตสร) รวมในเล่มเดียวกันโดยใช้ชื่อว่า "วรรณกรรมต่างเรื่อง" เพื่อแจกเป็นอนุสรณ์เนื่องในงาน กรมศิลปากรมีความยินดีอนุญาตให้จัดพิมพ์แจกจ่ายได้ดังประสงค์

หนังสือทั้ง ๔ เรื่องนี้ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงนิพนธ์คำอธิบายไว้ และได้นำมาพิมพ์ไว้ข้างต้นของเรื่องนั้น ๆ ด้วยแล้ว

กรมศิลปากรขออนุโมทนาในกุศลราศีทักษิณานุปทานที่เจ้าภาพได้บำเพ็ญอุทิศแด่นางเทียบ เพชรพลาย (เร็วพลัน) ตลอดจนให้พิมพ์หนังสืออันเกี่ยวกับวรรณคดีเช่นนี้ออกแจกจ่ายเป็นสาธารณประโยชน์ ขอกุศลทั้งนี้จงเป็นปัจจัยดลบันดาลให้นางเทียบ เพชรพลาย (เร็วพลัน) ผู้ล่วงลับ ได้ประสบสุคติตามควรแก่ฐานะนิยมสมดังเจตจำนงของเจ้าภาพจงทุกประการเทอญ.

  • กรมศิลปากร
  • ๒๕ เมษายน ๒๕๐๕