ศักราชรัชกาลครั้งกรุงศรีอยุธยาตามที่สอบใหม่

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กลับไปหน้าหลัก
Gtk-go-back-ltr.svg ก่อนหน้า ถัดไป Gtk-go-forward-ltr.svg

อธิบายรัชกาลครั้งกรุงเก่า[แก้ไข]

ราชวงษ์เชียงราย[แก้ไข]

๑ สมเด็จพระรามาธิบดี (อู่ทอง) ที่ ๑
ผ่านพิภพปีขาล จ.ศ. ๗๑๒ พ.ศ. ๑๘๙๓ ค.ศ. ๑๓๕๐
รัชกาล ๑๙ ปี
สวรรคตปีระกา จ.ศ. ๗๓๑ พ.ศ. ๑๙๑๒ ค.ศ. ๑๓๖๙

อธิบาย. จดหมายเหตุโหรว่า สมเด็จพระรามาธิบดีประสูตรวัน ค่ำ ปีขาล จ.ศ. ๖๗๖ พ.ศ. ๑๘๕๗ ศักราชปีผ่านพิภพที่ลงในที่นี้นับตั้งแต่บรมราชาภิเศกที่กรุงศรีอยุทธยา

๒ สมเด็จพระราเมศวร (ครั้งที่ ๑)
ผ่านพิภพปีระกา จ.ศ. ๗๓๑ พ.ศ. ๑๙๑๒ ค.ศ. ๑๓๖๙
รัชกาล ๑ ปี
ละราชสมบัติปีจอ จ.ศ. ๗๓๒ พ.ศ. ๑๙๑๓ ค.ศ. ๑๓๗๐

อธิบาย. ถวายราชสมบัติแก่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑

ราชวงษ์สุวรรณภูมิ์[แก้ไข]

๓ สมเด็จพระบรมราชาธิราช (พงัว) ที่ ๑
ผ่านพิภพปีจอ จ.ศ. ๗๓๒ พ.ศ. ๑๙๑๓ ค.ศ. ๑๓๗๐
รัชกาล ๑๘ ปี
สวรรคตปีมโรง จ.ศ. ๗๕๐ พ.ศ. ๑๙๓๑ ค.ศ. ๑๓๘๘

อธิบาย. เห็นว่าควรจะนับเปนราชวงษ์สุวรรณภูมิ์ เพราะเปนราชโอรสของพระเจ้ากรุงสุวรรณภูมิ์ ไม่ได้ร่วมวงษ์กับสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ เปนแต่เขยราชวงษ์สุวรรณภูมิ์

๔ เจ้าทองลัน
ผ่านพิภพปีมโรง จ.ศ. ๗๕๐ พ.ศ. ๑๙๓๑ ค.ศ. ๑๓๘๘
รัชกาล ๗ วัน
ถูกปลงพระชนม์ปีมโรง จ.ศ. ๗๕๐ พ.ศ. ๑๙๓๑ ค.ศ. ๑๓๘๘

อธิบาย. พระนามเรียกต่าง ๆ กัน บางฉบับเรียก ทองจัน บางฉบับเรียก ท้องลั่น บางฉบับเรียก ทองลัน ข้าพเจ้าเห็นว่า ทอง ลัน เปนถูก

ราชวงษ์เชียงราย[แก้ไข]

สมเด็จพระราเมศวร (ครั้งที่ ๒)
ผ่านพิภพปีมะโรง จ.ศ. ๗๕๐ พ.ศ. ๑๙๓๑ ค.ศ. ๑๓๘๘
รัชกาล ๗ ปี
สวรรคตปีกุญ จ.ศ. ๗๕๗ พ.ศ. ๑๙๓๘ ค.ศ. ๑๓๙๕
๕ สมเด็จพระรามราชาธิราช
ผ่านพิภพปีกุญ จ.ศ. ๗๕๗ พ.ศ. ๑๙๓๘ ค.ศ. ๑๓๙๕
รัชกาล ๑๔ ปี
ละราชสมบัติปีฉลู จ.ศ. ๗๗๑ พ.ศ. ๑๙๕๒ ค.ศ. ๑๔๐๙

อธิบาย. มีจดหมายเหตุจีนปรากฏว่า เมื่อปีมะแม จ.ศ. ๗๖๕ พ.ศ. ๑๙๔๖ สมเด็จ "พระนครอินทราธิราช" แต่งทูตไปเมืองจีน ด้วยเหตุนี้สงไสยว่าสมเด็จพระนครอินทราธิราชจะได้ครอง ราชสมบัติกรุงศรีอยุทธยาราวปีมะเมีย จ.ศ. ๗๖๔ พ.ศ. ๑๙๔๕ รัชกาลสมเด็จพระรามราชาธิราชจะน้อยกว่าที่ลงไว้ข้างบนสัก ๗ ปีก็เปนได้ แต่เพราะจดหมายเหตุจีนอาจจะผิด จึงมิได้อนุมัติตาม

ราชวงษ์สุวรรณภูมิ์[แก้ไข]

๖ สมเด็จพระนครอินทราธิราช
ผ่านพิภพปีฉลู จ.ศ. ๗๗๑ พ.ศ. ๑๙๕๒ ค.ศ. ๑๔๐๙
รัชกาล ๑๖ ปี
สวรรคตปีมโรง จ.ศ. ๗๘๖ พ.ศ. ๑๙๖๗ ค.ศ. ๑๔๒๔

อธิบาย. ในพระราชพงษาวดารว่าเปนหลานเธอของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ ได้ความจากจดหมายเหตุจีนสมกันว่า เปนโอรสของพระเจ้านครสุพรรณ ซึ่ง (เข้าใจว่า) เปนน้องยาเธอของสมเด็จพระบรมราชาธิราช แลที่เรียกพระนามว่าพระนครอินทรนั้น สันนิษฐานว่าเดิมจะครองเมืองอินทรบุรีอยู่เมื่อเปนหลานหลวง แล้วจึงได้ครองเมืองสุพรรณเมื่อพระบิดาทิวงคต

๗ สมเด็จพระบรมราชาธิราช (สามพระยา) ที่ ๒
ผ่านพิภพปีมโรง จ.ศ. ๗๘๖ พ.ศ. ๑๙๖๗ ค.ศ. ๑๔๒๔
รัชกาล ๒๔ ปี
สวรรคตปีมโรง จ.ศ. ๘๑๐ พ.ศ. ๑๙๙๑ ค.ศ. ๑๔๔๘
๘ สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ
ผ่านพิภพปีมโรง จ.ศ. ๘๑๐ พ.ศ. ๑๙๙๑ ค.ศ. ๑๔๔๘
รัชกาล ๔๐ ปี
สวรรคตปีวอก จ.ศ. ๘๕๐ พ.ศ. ๒๐๓๑ ค.ศ. ๑๔๘๘

อธิบาย. รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ หนังสือพระราชพงษาวดารต่างฉบับลงผิดกัน สอบได้ความว่า เพราะเสวยราชย์อยู่ที่กรุงเก่าตอน ๑ ย้ายขึ้นไปเสวยราชย์อยู่เมืองพิศณุโลกอิกตอน ๑ จึงเปนเหตุให้จดหมายเหตุเก่าลงปีรัชกาลเคลื่อนคลาศ อนึ่งมีในจดหมายเหตุจีนว่า พระเจ้ากรุงสยามได้มีพระราชสาสนบอกข่าวพระเจ้าแผ่นดินองค์ก่อนตรงกับสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถว่า สวรรคตจุลศักราช ๘๔๔ ก่อนเวลาที่กล่าวในพระราชพงษาวดาร ๖ ปี แต่จีนอาจจะผิดได้เหมือนกันจึงไม่อนุมัติตาม

๙ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓
ผ่านพิภพปีวอก จ.ศ. ๘๕๐ พ.ศ. ๒๐๓๑ ค.ศ. ๑๔๘๘
รัชกาล ๓ ปี
สวรรคตปีกุญ จ.ศ. ๘๕๓ พ.ศ. ๒๐๓๔ ค.ศ. ๑๔๙๑

อธิบาย. รัชกาลนี้ไม่มีในพระราชพงษาวดารฉบับพิมพ์ ๒ เล่ม แต่มีในฉบับพระราชหัตถเลขาเรียกว่า สมเด็จพระอินทราชาธิราชที่ ๒ เข้าใจว่าสำคัญพระองค์ผิด ที่จริงปรากฏพระนามในฉบับหลวงประเสริฐว่า สมเด็จพระบรมราชาธิราช

๑๐ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒
ผ่านพิภพปีกุญ จ.ศ. ๘๕๓ พ.ศ. ๒๐๓๔ ค.ศ. ๑๔๙๑
รัชกาล ๓๘ ปี
สวรรคตปีฉลู จ.ศ. ๘๙๑ พ.ศ. ๒๐๗๒ ค.ศ. ๑๕๒๙
๑๑ สมเด็จพระบรมราชาธิราช (หน่อพุทธางกูร) ที่ ๔
ผ่านพิภพปีฉลู จ.ศ. ๘๙๑ พ.ศ. ๒๐๗๒ ค.ศ. ๑๕๒๙
รัชกาล ๔ ปี
สวรรคตปีมเสง จ.ศ. ๘๙๕ พ.ศ. ๒๐๗๖ ค.ศ. ๑๕๓๓

อธิบาย. หนังสือพระราชพงษาวดารเรียกพระนามว่า สมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธังกูร ที่จริง หน่อพุทธังกูรนั้นเปนยศตามกฏมณเฑียรบาลเมื่อเปนสมเด็จพระยุวราช ไม่ใช่พระนาม

๑๒ พระรัษฎาธิราช
ผ่านพิภพเมื่อปีมะเสง จ.ศ. ๘๙๕ พ.ศ. ๒๐๗๖ ค.ศ. ๑๕๓๓
รัชกาลปี ๑
ถูกปลงพระชนม์ปีมะเมีย จ.ศ.๘๙๖ พ.ศ.๒๐๗๗ ค.ศ.๑๕๓๔

อธิบาย. ในหนังสือพระราชพงษาวดรเรียกต่าง ๆ กันว่า พระ รัษฎาธิราชกุมารบ้าง พระรัษฐาธิราช กุมารบ้าง พระราช พงษาวดารฉบับหลวงประเสริฐว่า สวรรคตวัน ๑ ๘ฯ ๑๒ ค่ำ ปีฉลูเอกศก

๑๓ สมเด็จพระไชยราชาธิราช
ผ่านพิภพปีมเมีย จ.ศ. ๘๙๖ พ.ศ. ๒๐๗๗ ค.ศ. ๑๕๓๔
รัชกาล ๑๒ ปี
สวรรคตปีมะเมีย จ.ศ. ๙๐๘ พ.ศ. ๒๐๘๙ ค.ศ. ๑๕๔๖

อธิบาย. ในหนังสือพระราชพงษาวดารฉบับหลวงประเสริฐว่าสวรรคตเดือน ๖

๑๔ พระยอดฟ้า
ผ่านพิภพปีมะเมีย จ.ศ. ๙๐๘ พ.ศ. ๒๐๘๙ ค.ศ. ๑๕๔๖
รัชกาล ๒ ปี
ถูกปลงพระชนม์ปีวอก จ.ศ. ๙๑๐ พ.ศ. ๒๐๙๑ ค.ศ. ๑๕๔๘

อธิบาย. ในหนังสือพระราชพงษาวดารเรียกเปน ๒ อย่าง ว่าพระยอดฟ้าอย่าง ๑ พระแก้วฟ้าอย่าง๑ มีจดหมายเหตุโหรว่าถูกจับปลงพระชนม์วัน๑๕ฯ๘ค่ำปีวอกจ.ศ. ๙๑๐

ขุนวรวงษาธิราช
ผ่านพิภพปีวอก จ.ศ. ๙๑๐ พ.ศ. ๒๐๙๑ ค.ศ. ๑๕๔๘
รัชกาล ๔๒ วัน
ถูกจับประหารชีวิตรปีวอกจ.ศ.๙๑๐พ.ศ.๒๐๙๑ ค.ศ. ๑๕๔๘

อธิบาย. พระราชพงษาวดารไม่นับขุนวรวงษาธิราชในจำนวนสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยาม

๑๕ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
ผ่านพิภพปีวอก จ.ศ. ๙๑๐ พ.ศ. ๒๐๙๑ ค.ศ. ๑๕๔๘
รัชกาล ๒๐ ปี
สวรรคตปีมะโรง จ.ศ. ๙๓๐ พ.ศ. ๒๑๑๑ ค.ศ. ๑๕๖๘

อธิบาย. ในหนังสือพระราชพงษาวดารทั้งฉบับพิมพ์๒เล่ม แลฉบับพระราชหัตถเลขานับว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเสวยราชย์ ๒ คราว ๆ แรก รัชกาล ๒๓ ปี มอบราชสมบัติแก่สมเด็จพระมหินทราธิราชเสียคราวหนึ่ง๒ปี แล้วกลับคืนเสวยราชย์เมื่อศึกหงษาวดี มาติดพระนครคราวหลังอิกปี ๑ จึงสวรรคต แต่ฉบับหลวงประเสริฐไม่ได้แยกรัชกาล ข้าพเจ้าเข้าใจว่า สมเด็จพระมหินทราธิราชเปนแต่รั้งราชการ ไม่ได้ทำพิธีบรมราชาภิเศกในเวลาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิยังมีพระชนม์อยู่ จึงไม่นับรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเปน ๒ ตอน ดังกำหนดไว้ในหนังสือพระราชพงษาวดาร

๑๖ สมเด็จพระมหินทราธิราช
ผ่านพิภพปีมะโรง จ.ศ. ๙๓๐ พ.ศ. ๒๑๑๑ ค.ศ. ๑๕๖๘
รัชกาล ปี ๑
สวรรคตปีมเสง จ.ศ. ๙๓๑ พ.ศ. ๒๑๑๒ ค.ศ. ๑๕๖๙

อธิบาย. ข้าพเจ้านับรัชกาลสมเด็จพระมหินทราธิราชตั้งแต่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิสวรรคต ด้วยเหตุดังอธิบายมาแล้วในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ

ราชวงษ์ศุโขไทย[แก้ไข]

๑๗ สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช
ผ่านพิภพปีมเสง จ.ศ. ๙๓๑ พ.ศ. ๒๑๑๒ ค.ศ. ๑๕๖๙
รัชกาล ๒๑ ปี
สวรรคตปีขาล จ.ศ. ๙๕๒ พ.ศ. ๒๑๓๓ ค.ศ. ๑๕๙๐

อธิบาย. มีจดหมายเหตุโหรว่า สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชปราบดาภิเศกวัน ๖๕ฯ๑๒ ค่ำ ปีมเสง จ.ศ. ๙๓๑ หนังสือพระราชพงษาวดารฉบับหลวงประเสริฐว่า สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชสวรรคตวัน ๑๑๓ฯ๘ ค่ำ ปีขาล จ.ศ. ๙๕๒

๑๘ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ผ่านพิภพปีขาล จ.ศ. ๙๕๒ พ.ศ. ๒๑๓๓ ค.ศ. ๑๕๙๐
รัชกาล ๑๕ ปี
สวรรคตปีมเสง จ.ศ. ๙๖๗ พ.ศ. ๒๑๔๘ ค.ศ. ๑๖๐๕

อธิบาย. หนังสือพระราชพงษาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสวรรคตวัน ๒๘ฯ๖ ค่ำ เวลาเที่ยงแล้ว ๒ บาท แต่ศักราชปีมเสงลงเปน ๙๕๕ ผิดเร็วไปรอบ ๑

๑๙ สมเด็จพระเอกาทศรถ
ผ่านพิภพปีมเสง จ.ศ. ๙๖๗ พ.ศ. ๒๑๔๘ ค.ศ. ๑๖๐๕
รัชกาล ๑๕ ปี
สวรรคตปีวอก จ.ศ. ๙๘๒ พ.ศ. ๒๑๖๓ ค.ศ. ๑๖๒๐

อธิบาย. พระราชพงษาวดารฉบับหลวงประเสริฐหมดเพียงสิ้นแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แผ่นดินหลัง ๆ มาต้องสอบจากที่อื่น ปีสมเด็จพระเอกาทศรถสวรรคตที่ลงไว้ในนี้ พบในจดหมายเหตุอังกฤษกับยี่ปุ่นประกอบกัน

๒๐ เจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์
ผ่านพิภพปีวอก จ.ศ. ๙๘๒ พ.ศ. ๒๑๖๓ ค.ศ. ๑๖๒๐
รัชกาลไม่ถึงปี
ถูกลอบปลงพระชนม์ปีวอกจ.ศ.๙๗๒พ.ศ.๒๑๖๓ ค.ศ. ๑๖๒๐

อธิบาย. เจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์เสวยราชย์อยู่เท่าใดไม่ปรากฏ แต่ไม่ถึงปีนั้นเปนแน่ ด้วยมีพระราชสาสนของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมถึงโชคุนยี่ปุ่นแต่ปีระกา จ.ศ. ๙๘๓

๒๑ สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
ผ่านพิภพปีวอก จ.ศ. ๙๘๒ พ.ศ. ๒๑๖๓ ค.ศ. ๑๖๒๐
รัชกาล ๘ ปี
สวรรคตปีมโรง จ.ศ. ๙๙๐ พ.ศ. ๒๑๗๑ ค.ศ. ๑๖๒๘

อธิบาย. ในหนังสือพระราชพงษาวดารนับว่าสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมตั้งราชวงษ์ใหม่ แต่สอบได้ความจากจดหมายเหตุฝรั่งในครั้งนั้นว่า อยู่ในราชวงษ์ศุโขไทย มียศเจ้าเปนพระอินทวิไชยหรือพระอินทราชา ข้าพเจ้าเข้าใจว่า เปนลูกยาเธอของสมเด็จพระเอกาทศรถเกิดด้วยพระสนม ได้ความในพระราชสาสนของสมเด็จพระเชษฐาธิราชถึงโชคุนยี่ปุ่นว่า สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมสวรรคตเดือน๑๑ ปีมโรง จ.ศ. ๙๙๐ ในจดหมายเหตุของวันวลิตวิลันดาก็ว่าสวรรคตในปีมโรงนั้น แลว่าพระชัณษาได้ ๓๘ ปี

๒๒ สมเด็จพระเชษฐาธิราช
ผ่านพิภพปีมเมีย จ.ศ. ๙๙๒ พ.ศ. ๒๑๗๓ ค.ศ. ๑๖๓๐
รัชกาล ๒ ปี
ถูกปลงพระชนม์ปีมแม จ.ศ.๙๙๓ พ.ศ. ๒๑๗๔ ค.ศ. ๑๖๓๑
๒๓ สมเด็จพระอาทิตยวงษ์
ผ่านพิภพปีมเมีย จ.ศ. ๙๙๒ พ.ศ. ๒๑๗๓ ค.ศ. ๑๖๓๐
รัชกาล ๓๖ วัน
ถูกปลงจากราชสมบัติปีมะเมีย จ.ศ.๙๙๒ พ.ศ.๒๑๗๓ ค.ศ. ๑๖๓๐

ราชวงษ์ปราสาททอง[แก้ไข]

๒๔ สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
ผ่านพิภพปีมเมีย จ.ศ. ๙๙๒ พ.ศ. ๒๑๗๓ ค.ศ. ๑๖๓๐
รัชกาล ๒๕ ปี
สวรรคตปีมแม จ.ศ. ๑๐๑๗ พ.ศ. ๒๑๙๘ ค.ศ. ๑๖๕๕

อธิบาย. วันวลิตวิลันดาว่า สมเด็จพระเจ้าปราสาททองเปนโอรสออกญาศรีธรรมาธิราช ออกญาศรีธรรมาธิราชเปนพี่หรือน้องของสมเด็จพระชนนีพระเจ้าทรงธรรม

๒๕ สมเด็จเจ้าฟ้าไชย
ผ่านพิภพปีมแม จ.ศ. ๑๐๑๗ พ.ศ. ๒๑๙๘ ค.ศ. ๑๖๕๕
รัชกาล ๑ ปี
ถูกปลงพระชนม์ปีวอกจ.ศ.๑๐๑๘ พ.ศ. ๒๑๙๙ ค.ศ. ๑๖๕๖
๒๖ สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา
ผ่านพิภพปีวอก จ.ศ. ๑๐๑๘ พ.ศ. ๒๑๙๙ ค.ศ. ๑๖๕๖
รัชกาล ๓ เดือน
ถูกปลงพระชนม์ปีวอก จ.ศ. ๑๐๑๘ พ.ศ. ๒๑๙๙ ค.ศ. ๑๖๕๖
๒๗ สมเด็จพระนารายน์มหาราช
ผ่านพิภพปีวอก จ.ศ. ๑๐๑๘ พ.ศ. ๒๑๙๙ ค.ศ. ๑๖๕๖
รัชกาล ๓๒ ปี
สวรรคตปีมโรง จ.ศ. ๑๐๕๐ พ.ศ. ๒๒๓๑ ค.ศ. ๑๖๘๘

อธิบาย. มีจดหมายเหตุโหรว่า สมเด็จพระนารายณ์มหาราชประสูตรปีวอก จ.ศ. ๙๙๔ พ.ศ. ๒๑๗๕ เมื่อเสวยราชย์พระชัณษาได้ ๒๔ พรรษาเมื่อสวรรคตพระชัณษาได้ ๕๖ หนังสือพระราชพงษาวดารลงศักราชปีสมเด็จพระนารายน์มหาราชสวรรคตเร็วไป ๖ ปี เปนเหตุให้กำหนดศักราชปีเสวยราชย์สมเด็จพระเพทราชาแลสมเด็จพระเจ้าเสือฟั่นเฟือนไป ต้องหาหลักฐานสอบลำบากอยู่

ราชวงษ์บ้านพลูหลวง[แก้ไข]

๒๘ สมเด็จพระเพทราชา
ผ่านพิภพปีมโรง จ.ศ. ๑๐๕๐ พ.ศ. ๒๒๓๑ ค.ศ. ๑๖๘๘
รัชกาล ๑๕ ปี
สวรรคตปีมแม จ.ศ. ๑๐๖๕ พ.ศ. ๒๒๔๖ ค.ศ. ๑๗๐๓

อธิบาย. หนังสือพระราชพงษาวดารว่าสมเด็จพระเพทราชาเปนชาวบ้านพลูหลวง จึงเรียกราชวงษ์บ้านพลูหลวง แต่ใน 1 จดหมายเหตุที่ฝรั่งแต่งไว้ว่าสมเด็จพระเพทราชาเปนเชื้อราชวงษ์เก่า ข้าพเจ้าเข้าใจว่าเห็นจะเปนทางฝ่ายพระชนนี ซึ่งเปนพระนมสมเด็จพระนารายน์มหาราชอย่างเดียวกับ เจ้าพระยาโกษาเหล็ก เจ้าพระยาโกษาปาน ซึ่งเปนบุตรเจ้าแม่วัดดุสิต ปีสวรรคตนั้นได้จากพระราชพงษาวดารฉบับพระจักรพรรดิพงษ์ (จาด) เห็นว่าจะถูกต้องด้วยจำนวนปีรัชกาล ๑๕ ปี ตรงกับพระราชพงษาวดารฉบับอื่น แลสมด้วยเรื่องที่มีเจ้าพระขวัญราชโอรสพอโสกันต์แล้วก็สิ้นรัชกาล

๒๙ สมเด็จพระเจ้าเสือ
ผ่านพิภพปีมแม จ.ศ. ๑๐๖๕ พ.ศ. ๒๒๔๖ ค.ศ. ๑๗๐๓
รัชกาล ๗ ปี
สวรรคตปีชวด จ.ศ. ๑๐๗๐ พ.ศ. ๒๒๕๑ ค.ศ. ๑๗๐๘

อธิบาย. สมเด็จพระเจ้าเสือนี้ หนังสือพระราชพงษาวดารนับในราชวงษ์ปราสาททองด้วยยอมรับว่าเปนราชโอรสลับของสมเด็จพระนารายน์มหาราช ผู้ศึกษาโบราณคดีชั้นหลังได้ตรวจดูจดหมายเหตุครั้งสมเด็จพระนารายน์ แลพิเคราะห์เรื่องราวซึ่งปรากฏในครั้งนั้น ไม่มีเหตุอันใดที่ควรเชื่อว่าอยู่ในราชวงษ์ปราสาททอง ข้าพเจ้าเห็นควรนับในราชวงษ์บ้านพลูหลวงตลอดมาทุกพระองค์จนสิ้นกรุงเก่า อนึ่งปีสวรรคตสมเด็จพระพุทธเจ้าเสือก็ลงไว้ต่างกันเปนหลายอย่าง แต่ที่ใกล้กันมากนั้นที่ว่ารัชกาล ๗ ปี ข้าพเจ้าจึงลงศักราชตามหลักนั้น

๓๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ
ผ่านพิภพปีชวด จ.ศ. ๑๐๗๐ พ.ศ. ๒๒๕๑ ค.ศ. ๑๗๐๘
รัชกาล ๒๔ ปี
สวรรคตปีชวด จ.ศ. ๑๐๙๔ พ.ศ. ๒๒๗๕ ค.ศ. ๑๗๓๒

อธิบาย. ในหนังสือพระราชพงษาวดารว่า สมเด็จพระเจ้าท้ายสระสมภพปีมะแม จุลศักราช ๑๐๔๐ ว่าสวรรคตปีชวด จุลศักราช ๑๐๙๔ ตรงกับจดหมายเหตโหร แต่จำนวนรัชกาลคลาศกัน เพราะหนังสือพระราชพงษาวดารเสียหลักปีผ่านพิภพของสมเด็จพระเจ้าเสือ ข้าพเจ้าลงจำนวนต้นรัชกาลสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ ตามที่ได้กำหนดปีสวรรคตสมเด็จพระเจ้าเสือ

๓๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ
ผ่านพิภพปีชวด จ.ศ. ๑๐๙๔ พ.ศ. ๒๒๗๕ ค.ศ. ๑๗๓๒
รัชกาล ๒๖ ปี
สวรรคตปีขาล จ.ศ. ๑๑๒๐ พ.ศ. ๒๓๐๑ ค.ศ. ๑๗๕๘

อธิบาย. ในหนังสือพระราชพงษาวดารว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐสวรรคตเดือน ๖ แรม ๕ ค่ำ ปีขาลสัมฤทธิศก เวลาบ่าย ๔ โมงเศษ พระชัณษา ๗๖

๓๒ สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร
ผ่านพิภพปีขาล จ.ศ. ๑๑๒๐ พ.ศ. ๒๓๐๑ ค.ศ. ๑๑๗๕๘
รัชกาล ๓ เดือน
ละราชสมบัติปีขาล จ.ศ. ๑๑๒๐ พ.ศ. ๒๓๐๑ ค.ศ. ๑๗๕๘

อธิบาย. ในหนังสือพระราชพงษาวดารว่า สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรปราบดาภิเศกเดือน ๗ ขึ้น ๖ ค่ำปีขาล สัมฤทธิศก เสวยราชย์อยู่เดือน ๑ ละราชสมบัติออกทรงผนวชในเดือน ๘

๓๓ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์
ผ่านพิภพปีขาล จ.ศ. ๑๑๒๐ พ.ศ. ๒๓๐๑ ค.ศ. ๑๗๕๘
รัชกาล ๙ ปี
สวรรคตในปีเสียกรุงเก่าเมื่อปีกุญ จ.ศ. ๑๑๒๙ พ.ศ. ๒๓๑๐ ค.ศ. ๑๗๖๗

สังเขปรัชกาลครั้งกรุงเก่า[แก้ไข]

พระนาม ปีเสวยราชย์ รวมปี สวรรคต
ราชวงษ์เชียงราย
สมเด็จพระรามาธิบดี (อู่ทอง) ที่ ๑
ขาล จ.๗๑๒
พ. ๑๘๙๓
๑๙ รกา จ.๗๓๑
พ.๑๙๑๒
สมเด็จพระราเมศวร (ครั้งที่ ๑) รกา จ.๗๓๑
พ. ๑๙๑๒
จอ จ.๗๓๒
พ.๑๙๑๓
ราชวงษ์สุวรรณภูมิ์
สมเด็จพระบรมราชาธิราช (พงัว) ที่ ๑
จอ จ.๗๓๒
พ.๑๙๑๓
๑๘ มโรง จ.๗๕๐
พ.๑๙๓๑
เจ้าทองลัน มโรง จ.๗๕๐
พ.๑๙๓๑
๗ วัน มโรง จ.๗๕๐
พ.๑๙๓๑
ราชวงษ์เชียงราย
สมเด็จพระราเมศวร (ครั้งที่ ๒)
มโรง จ.๗๕๐
พ.๑๙๓๑
กุญ จ.๗๕๗
พ.๑๙๓๘
สมเด็จพระรามราชาธิราช กุญ จ.๗๕๗
พ.๑๙๓๘
๑๔ ฉลู จ.๗๗๑
พ.๑๙๕๒
ราชวงษ์สุวรรณภูมิ์
สมเด็จพระนครอินทราธิราช
ฉลู จ.๗๗๑
พ. ๑๙๕๒
๑๖ มโรง จ.๗๘๖
พ.๑๙๖๗
สมเด็จพระบรมราชาธิราช (สามพระยา) ที่ ๒ มโรง จ.๗๘๖
พ. ๑๙๖๗
๑๖ มโรง จ.๘๑๐
พ.๑๙๙๑
สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ มโรง จ. ๘๑๐
พ. ๑๙๙๑
๔๐ วอก จ.๘๕๐
พ.๒๐๓๑
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ วอก จ.๘๕๐
พ.๒๐๓๑
กุญ จ.๘๕๓
พ.๒๐๓๔
๑๐ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ กุญ จ. ๘๕๓
พ.๒๐๓๔
๓๘ ฉลู จ.๘๙๑
พ.๒๐๗๒
๑๑ สมเด็จพระบรมราชาธิราช (หน่อพุทธังกูร) ที่ ๔ ฉลู จ. ๘๙๑
พ. ๒๐๗๒
มโรง จ.๗๕๐
พ. ๒๐๗๖
๑๒ พระรัษฎาธิราช มเสง จ. ๘๙๕
พ. ๒๐๗๖
มเมีย จ.๘๙๖
พ. ๒๐๗๗
๑๓ สมเด็จพระไชยราชาธิราช มเมีย จ. ๘๙๖
พ. ๒๐๗๗
๑๒ มเมีย จ.๙๐๘
พ. ๒๐๘๙
๑๔ พระยอดฟ้า มเมีย จ. ๙๐๘
พ. ๒๐๘๙
วอก จ.๙๑๐
พ. ๒๐๙๑
ขุนวรวงษาธิราช วอก จ. ๙๑๐
พ. ๒๐๙๑
๔๒ วัน วอก จ.๙๑๐
พ. ๒๐๙๑
๑๕ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ วอก จ. ๙๑๐
พ. ๒๐๙๑
๒๐ มโรง จ.๙๓๐
พ. ๒๑๑๑
๑๖ สมเด็จพระมหินทราธิราช มโรง จ. ๙๓๐
พ. ๒๑๑๑
มเสง จ.๙๓๑
พ.๒๑๑๒
๑๗ ราชวงษ์ศุโขไทย
สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช
มเสง จ. ๙๓๑
พ.๒๑๑๒
๒๑ ขาล จ.๙๕๒
พ.๒๑๓๓
๑๘ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขาล จ. ๙๕๒
พ. ๒๑๓๓
๑๕ มเสง จ.๙๖๗
พ. ๒๑๔๘
๑๙ สมเด็จพระเอกาทศรถ มเสง จ. ๙๖๗
พ.๒๑๔๘
๑๕ วอก จ.๙๘๒
พ.๒๑๖๓
๒๐ เจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์ วอก จ. ๙๘๒
พ.๒๑๖๓
ไม่ถึงปี วอก จ.๙๘๒
พ.๒๑๖๓
๒๑ สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม วอก จ. ๘๙๒
พ.๒๑๖๓
มโรง จ.๙๙๐
พ.๒๑๗๑
๒๒ สมเด็จพระเชษฐาธิราช มโรง จ. ๙๙๐
พ.๒๑๗๑
มเมีย จ.๙๙๒
พ.๒๑๗๓
๒๓ สมเด็จพระอาทิตยวงษ์ มเมีย จ. ๙๙๒
พ.๒๑๗๓
๓๖ วัน มเมีย จ.๙๙๒
พ.๒๑๗๓
๒๔ ราชวงษ์ปราสาททอง
สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
มเมีย จ.๙๙๒
พ.๒๑๗๓
๒๕ มแม จ.๑๐๑๗
พ.๒๑๙๘
๒๕ สมเด็จเจ้าฟ้าไชย มแม จ. ๑๐๑๗
พ.๒๑๙๘
วอก จ. ๑๐๑๘
พ. ๒๑๙๙
๒๖ สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา วอก จ. ๑๐๑๘
พ. ๒๑๙๙
๓ เดือน วอก จ.๑๐๑๘
พ. ๒๑๙๙
๒๗ สมเด็จพระนารายน์มหาราช วอก จ. ๑๐๑๘
พ. ๒๑๙๙
๓๒ มโรง จ.๑๐๕๐
พ.๒๒๓๑
๒๘ ราชวงษ์บ้านพลูหลวง
สมเด็จพระเพทราชา
มโรง จ. ๑๐๕๐
พ. ๒๒๓๑
๑๕ มแม จ.๑๐๖๕
พ. ๒๒๔๖
๒๙ สมเด็จพระเจ้าเสือ มแม จ. ๑๐๖๕
พ. ๒๒๔๖
ชวด จ.๑๐๗๐
พ. ๒๒๕๑
๓๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ชวด จ. ๑๐๗๐
พ. ๒๒๕๑
๒๔ ชวด จ.๑๐๙๔
พ. ๒๒๗๕
๓๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ ชวด จ. ๑๑๒๐
พ. ๒๒๗๕
๒๖ ขาล จ.๑๑๒๐
พ. ๒๓๐๑
๓๒ สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร ขาล จ. ๑๑๒๐
พ. ๒๓๐๑
๒ เดือน ขาล จ.๑๑๒๐
พ. ๒๓๐๑
๓๓ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ ขาล จ. ๑๑๒๐
พ. ๒๓๐๑
กุญ จ.๑๑๒๙
พ. ๒๓๑๐