อธิบายรัชกาลครั้งกรุงเก่า

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ที่ เอกสาร ที่มา หมายเหตุ
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดำรงราชานุภาพ, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ. (๒๕๔๒). "อธิบายรัชกาลครั้งกรุงเก่า". ใน วีณา โรจนราธา (บรรณาธิการ), ประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๑ (น. ๓๕๓–๓๗๘). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. ISBN 9744192151.
ฉบับ พ.ศ. ๒๔๖๐ ________. (๒๔๖๐). "ศักราชรัชกาลครั้งกรุงศรีอยุทธยาตามที่สอบใหม่". ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๕ (น. ๖๒–๘๐). กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. [พิมพ์แจกในงานศพจางวางโท พระยารณไชยชาญยุทธ (ศุข โชติกะเสถียร) รว. มสม. ทวจ. นช. วปร.๓ สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครสวรรค์ ปีมเสง นพศก พ.ศ. ๒๔๖๐]. พิมพ์ครั้งแรก