ศาลฎีกา

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)

คำพิพากษา[แก้ไข]

เลขที่ ชื่อคดี ลงวันที่ ผู้พิพากษา
ชื่ออย่างเป็นทางการ ชื่ออื่น
๒๔๙๗
๑๕๔๔/๒๔๙๗
 • คดีระหว่างพนักงานอัยการ โจทก์ กับเฉลียว ปทุมรส ที่ ๑, ชิต สิงหเสนี ที่ ๒ และบุศย์ ปัทมศริน ที่ ๓ จำเลย
 • เรื่อง ประทุษร้ายต่อพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คดีสวรรคต ๑๒ ตุลาคม ๒๔๙๗ พระยาเลขวณิชธรรมวิทักษ์มนูญประจักษ์ภักดีสภา (เหยียน เลขะวนิช), พระยาธรรมบัณฑิตสิทธิศฤงคาร (บุญจ๋วน บุณยะปานะ), พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ (ปิ่ณฑ์ ปัทมสถาน), พระศิลปสิทธิวินิจฉัย (มารค อุณหะนันทน์), พระนาถปริญญา (นิ่ม กัลล์ประวิทธ์)
๒๕๑๐
๒๕๐/๒๕๑๐
+ ย่อ
 • คดีระหว่างพนักงานอัยการ โจทก์ กับพิมล กาฬสีห์ ที่ ๑ และนภาพันธ์ กาฬสีห์ ที่ ๒ จำเลย
 • เรื่อง ความผิดเกี่ยวกับเพศ
คดีตุ๊กตา ๒๒ มีนาคม ๒๕๑๐ ศริ มลิลา, ยง เหลืองรังสี, สุทิน เกษคุปต์
๒๕๑๒
๓๖๘/๒๕๑๒
+ ย่อ
 • คดีระหว่างบริษัทเนชั่นแนล เปอร์ริโอดิคอล บับลิคเคชั่น อิงค์ โจทก์ กับเจ้าเต็ง แซ่ลิ้ม จำเลย
 • เรื่อง เพิกถอนเครื่องหมายการค้า
คดีซูเปอร์แมน ๒๖ มีนาคม ๒๕๑๒ วงษ์ วีระพงศ์, ประกอบ หุตะสิงห์, บัญญัติ สุขารมณ์
๒๕๓๐
๒๘๕๗/๒๕๓๐
 • คดีระหว่างพนักงานอัยการ โจทก์, ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ ผู้ร้อง กับพลเอก เสริม ณ นคร และพวก รวมสี่สิบคน จำเลย
 • เรื่อง ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร
คดีพลเอก เสริม, คดีพลเอก เสริม ณ นคร ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล, สมศักดิ์ เกิดลาภผล, สาระ เสาวมล
๒๕๓๑
๖๐๓๑/๒๕๓๑
 • คดีระหว่างสมศรี ลัทธพิพัฒน์ โจทก์ กับสมัคร สุนทรเวช ที่ ๑ และเอกศิลป์ ยืนยง ที่ ๒ จำเลย
 • เรื่อง หมิ่นประมาท
คดีสมัครหมิ่นประมาท ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๑ มงคล เปาอินทร์, สหัส สิงหวิริยะ, ถาวร ตันตราภรณ์
๒๕๓๖
๗๖๘/๒๕๓๖
 • คดีระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ โจทก์, กลอยใจ ดันแคน โจทก์ร่วม กับรุ่งเฉลิม กนกชวาลชัย และพวก รวมสี่คน จำเลย
 • เรื่อง ความผิดต่อชีวิต
คดีเชอรี่ แอน ๘ มีนาคม ๒๕๓๖ ดำรุพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, อากาศ บำรุงชีพ, ชลิต ประไพศาล
๑๑๓๑/๒๕๓๖
+ ย่อ
 • คดีระหว่างร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง ผู้ร้อง กับพนักงานอัยการ ผู้คัดค้าน
 • เรื่อง ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๖
คดียึดทรัพย์เฉลิม ๒๐ เมษายน ๒๕๓๖ ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล, สกล เหมือนพะวงศ์, อุระ หวังอ้อมกลาง, อัมพร ทองประยูร, โสภณ จันเทรมะ, สุเมธ อุปนิสากร
๒๕๓๗
๓๔๔๖/๒๕๓๗
 • คดีระหว่างพนักงานอัยการ โจทก์ กับบริษัทอุตสาหกรรมแก๊สสยาม จำกัด ที่ ๑ และวรวิทย์ วีระบวรพงศ์ ที่ ๒ จำเลย
 • เรื่อง ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน ความผิดต่อประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘
คดีแก๊สระเบิดที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๗ สนัด หมายสวัสดิ์, สุชาติ ถาวรวงษ์, อากร อัชกุล
๕๑๒๖-๕๑๒๗/๒๕๓๗
 • คดีระหว่างพนักงานอัยการ โจทก์ กับดำรง นุรักเข และพวก รวมสี่คน จำเลย
 • เรื่อง ความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
คดีเว่ยเซียะกัง ๓ ตุลาคม ๒๕๓๗ ปราโมทย์ บุนนาค, อากาศ บำรุงชีพ, ดำรุพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
๒๕๓๙
๕๒๔๔/๒๕๓๙
 • คดีระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี โจทก์, เตียง แซ่เล้า โจทก์ร่วม และบัณฑิต โฆษิตชัยวัฒน์ กับพวก รวมสี่คน จำเลย
 • เรื่อง ความผิดต่อชีวิต ปล้นทรัพย์
คดีสยามล ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๙ สถิตย์ ไพเราะ, พรชัย สมรรถเวช, สมคิด ไตรโสรัส
๕๓๕๔/๒๕๓๙
 • คดีระหว่างพนักงานอัยการ โจทก์ กับแมน นุ่มละมูล จำเลย
 • เรื่อง ลักทรัพย์ ความผิดต่อพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม
คดีจูนมือถือ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๙ สมมาตร พรหมานุกูล, ชลอ บุณยเนตร, กอบเกียรติ รัตนพานิช
๒๕๔๑
๑๒๘-๑๒๙/๒๕๔๑
 • คดีระหว่างอรปวีณา บุตรขุนทอง กับพวก โจทก์ และนิกร ยศคำจู จำเลย
 • เรื่อง ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม
คดีโล้นนิกร ๑๕ มกราคม ๒๕๔๑ สมคิด ไตรโสรัส, เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ, อัธยา ดิษยบุตร
๓๖๙๙-๓๗๓๙/๒๕๔๑
+ ย่อ
 • คดีระหว่างพนักงานอัยการ โจทก์ กับพิสุทธิ์ เลิศดูพินิจ หรือสมณะพิสุทโธ และพวก รวมแปดคน จำเลย
 • เรื่อง ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
คดีสังฆเภท, คดีโพธิรักษ์ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๑ สถิตย์ ไพเราะ, หม่อมหลวงเฉลิมชัย เกษมสันต์, ศุภชัย ภู่งาม
๔๒๓๔/๒๕๔๑
 • คดีระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง โจทก์ กับวิชัย วงศ์สมุทร และพวก รวมห้าคน จำเลย
 • เรื่อง ซ่องโจร ลักทรัพย์ ความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ความผิดต่อพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น
คดีลักรังนก, คดีบุกเกาะยายโส ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๑ อมร วีรวงศ์, สุรินทร์ นาควิเชียร, พันธาวุธ ปาณิยบุตร
๔๗๑๘-๔๗๑๙/๒๕๔๑
 • คดีระหว่างอุดม วีระโชติ และพวก รวมสี่คน โจทก์ กับจังหวัดบุรีรัมย์ และพวก รวมห้าราย จำเลย
 • เรื่อง คดีปกครอง (พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ละเมิด)
คดีแย่งตำแหน่งใน อบจ. บุรีรัมย์ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๑ วุฒินันท์ สุขสว่าง, สุรินทร์ นาควิเชียร, ศุภชัย ภู่งาม
๒๕๔๒
๑๓๒๕/๒๕๔๒
 • คดีระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี โจทก์, วัชรี สุนทรวัฒน์ โจทก์ร่วม กับทวี พุทธจันทร์ จำเลย
 • เรื่อง ความผิดต่อชีวิต
คดีแสงชัย สุนทรวัฒน์ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๒ พิมล สมานิตย์, ไชยวัฒน์ สัตยาประเสริฐ, ประดิษฐ์ สิงหทัศน์
๓๖๕๘/๒๕๔๒
 • คดีระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดสงขลา โจทก์, กิ้มอิ้น บุญทวี โจทก์ร่วม กับเรืองศักดิ์ ทองกุล ที่ ๑ และสงกรานต์ แก้วอุบล ที่ ๒ จำเลย
 • เรื่อง ความผิดต่อชีวิต ชิงทรัพย์ ความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ลหุโทษ
คดีฆ่าแขวนคอห้าศพที่จังหวัดสงขลา ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๒ เหล็ก ไทรวิจิตร, พันธาวุธ ปาณิกบุตร, กิติยาภรณ์ อาตมียะนันทน์
๘๒๔๔/๒๕๔๒
 • คดีระหว่างหม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล และพวก รวมสามพระองค์และคน ในฐานะผู้จัดการมรดกของหม่อมเจ้าฐิติพันธุ์ ยุคล ผู้ร้อง กับหม่อมไฉไล ยุคล ผู้คัดค้าน
 • เรื่อง พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ
คดีมรดกหม่อมหลวงสร้อยระย้า ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ศิริชัย สวัสดิ์มงคล, วิเทพ ศิริพากย์, สุทิน ปัทมราชวิเชียร
๒๕๔๕
๒๗๕๕/๒๕๔๕
 • คดีระหว่างอูลริค โวล์ฟกัง โจทก์ กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และพวก รวมสามคน จำเลย
 • เรื่อง คดีปกครอง (พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง)
คดีอูลริค โวล์ฟกัง ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๕ กำพล ภู่สุดแสวง, วิชัย ชื่นชมพูนุท, ประพันธ์ ทรัพย์แสง
๖๕๒๒/๒๕๔๕
 • คดีระหว่างไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น โจทก์ กับบริษัทเอเทค คอมพิวเตอร์ จำกัด และพวก รวมสามราย จำเลย
 • เรื่อง ความผิดต่อพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
คดีไมโครซอฟท์-เอเทค ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ สุรชาติ บุญศิริพันธ์, เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ, พินิจ เพชรรุ่ง
๒๕๕๖
๖๐๘๓/๒๕๔๖
+ ย่อ
 • คดีระหว่างพนักงานอัยการ โจทก์, สุดา ปรัชญาภัทร โจทก์ร่วม กับเสริม สาครราษฎร์ จำเลย
 • เรื่อง ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม ความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ลักทรัพย์ และลหุโทษ
คดีรักต้องฆ่า, คดีเสริม สาครราษฎร์, คดีเจนจิรา พลอยองุ่นศรี, คดีนางสาวเจนจิรา, คดีฆ่าหั่นศพนางสาวเจนจิรา ๑๖ กันยายน ๒๕๔๖ กำธร โพธิ์สุวัฒนากุล, สุรชาติ บุญศิริพันธ์, กิติศักดิ์ กิติคุณไพโรจน์
๒๕๕๘
๗๖๖๓/๒๕๔๘
 • คดีระหว่างพนักงานอัยการ โจทก์ กับพิพัฒน์ ลือประสิทธิ์สกุล จำเลย
 • เรื่อง ความผิดต่อชีวิต
คดี ดร.นิด้าฆ่าเมีย ๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ จรัส พวงมณี, นินนาท สาครรัตน์, สถิตย์ ทาวุฒิ
๒๕๔๙
๕๙๕๓/๒๕๔๙
 • คดีระหว่างพนักงานอัยการ โจทก์ กับพันตรี เฉลิมชัย มัจฉากล่ำ และพวก รวมสามคน จำเลย
 • เรื่อง ความผิดต่อชีวิต ลักทรัพย์ ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม ความผิดต่อการชันสูตรพลิกศพ ความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ
คดีผู้พันตึ๋ง ๕ กันยายน ๒๕๔๙ จรัส พวงมณี, นินนาท สาครรัตน์, สถิตย์ ทาวุฒิ
๒๕๕๔
๑๘๐๐/๒๕๕๔
 • คดีระหว่างพนักงานอัยการ ผู้ร้อง กับชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ที่ ๑ และบริษัทโฮ แปซิฟิค จำกัด ที่ ๒ ผู้คัดค้าน
 • เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ
คดียึดทรัพย์ชูวิทย์ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ วัส ติงสมิตร, ศุภชัย สมเจริญ, วิรุฬห์ แสงเทียน
๔๓๔๙/๒๕๕๔
 • คดีระหว่างพนักงานอัยการ โจทก์ กับชุง คิง ฟุ และพวก รวมสามคน จำเลย
 • เรื่อง ความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ความผิดต่อพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดต่อพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ความผิดต่อพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
 • คดีแพท พาวเวอร์แพท,
 • คดีแพท พาวเวอร์แพท ค้ายาอี,
 • คดีคุกห้าสิบปีแพท พาวเวอร์แพท
๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ เกียรติศักดิ์ เกียรติดำรง, สมศักดิ์ จันทรา, เอกชัย ชินณพงศ์
๗๖๓๔/๒๕๕๔
 • คดีระหว่างบุรินทร์ เสรีโยธิน และพวก รวมเจ็ดราย โจทก์ กับโรงพยาบาลสมิติเวช และพวก รวมสี่ราย จำเลย
 • เรื่อง ละเมิด
คดีสมิติเวช ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ศุภชัย สมเจริญ, กรองเกียรติ คมสัน, โสภณ โรจน์อนนท์
๒๕๕๖
๖๓๗๘/๒๕๕๖
 • พนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี โจทก์ กับณัชกฤช จึงรุ่งฤทธิ์ จำเลย
 • เรื่อง ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ ต่อพระราชินี ต่อรัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
 • คดีหมิ่นย้อนหลัง,
 • คดีหมิ่น ร. ๔,
 • คดีหมิ่นพ่อปู่
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ศิริชัย วัฒนโยธิน, ทวีป ตันสวัสดิ์, พศวัจณ์ กนกนาก

คำสั่ง[แก้ไข]

เลขที่ ชื่อคดี ลงวันที่ ผู้พิพากษา
ชื่ออย่างเป็นทางการ ชื่ออื่น
๒๕๕๑
๔๕๙๙/๒๕๕๑
 • คดีระหว่างอนันต์ วงษ์ประภารัตน์ ผู้กล่าวหา กับพิชิต หรือพิชิฏ ชื่นบาน และพวก รวมสามคน ผู้ถูกกล่าวหา
 • เรื่อง ละเมิดอำนาจศาล
คดีถุงขนมสองล้าน ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ มงคล ทับเที่ยง, อิศเรศ ชัยรัตน์, วีระพล ตั้งสุวรรณ
๒๕๕๔
๔๔๙๔/๒๕๕๔
 • คดีระหว่างพลตรี ณพล คชแก้ว ที่ ๑ และสมคิด หอมเนตร ที่ ๒ ผู้ร้อง กับนายกรัฐมนตรี ที่ ๑ และประธานกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒ ผู้ถูกกล่าวหา
 • เรื่อง ขอให้ระงับการเลือกตั้งทั่วไปตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔
คดีขอให้ศาลฟื้นคืนสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ วัส ติงสมิตร, ชินวิทย์ จินดา แต้มแก้ว, สมศักดิ์ เนตรมัย

ดูเพิ่ม[แก้ไข]ขึ้น