สถานีย่อย:ศาลฎีกา

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำพิพากษา[แก้ไข]

คำพิพากษาที่ ลงวันที่ คดี เรื่อง องคณะ
พ.ศ. 2497
1544/2497 12 ตุลาคม 2497 อาญา ระหว่าง พนักงานอัยการ โจทก์ กับนายเฉลียว ปทุมรส ที่ 1 นายชิต สิงหเสนี ที่ 2 นายบุศย์ ปัทมศริน ที่ 3 จำเลย ประทุษร้ายต่อพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ (ปิ่ณฑ์ ปัทมสถาน), พระนาถปริญญา (นิ่ม กัลล์ประวิทธ์), พระยาธรรมบัณฑิตสิทธิศฤงคาร (บุญจ๋วน บุณยะปานะ), พระยาเลขวณิชธรรมวิทักษ์มนูญประจักษ์ภักดีสภา (เหยียน เลขะวนิช), พระศิลปสิทธิวินิจฉัย (มารค อุณหะนันทน์)
พ.ศ. 2546
6083/2546 16 กันยายน 2546 อาญา ระหว่าง พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์ นางสุดา ปรัชญาภัทร โจทก์ร่วม นายเสริม สาครราษฎร์ จำเลย ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม ความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ลักทรัพย์ ลหุโทษ กิติศักดิ์ กิติคุณไพโรจน์, กำธร โพธิ์สุวัฒนากุล, สุรชาติ บุญศิริพันธ์
พ.ศ. 2556
6374/2556 8 พฤษภาคม 2556 อาญา ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี โจทก์ นายณัชกฤช จึงรุ่งฤทธิ์ จำเลย ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ ต่อพระราชินี ต่อรัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ทวีป ตันสวัสดิ์, พศวัจน์ กนกนาก, ศิริชัย วัฒนโยธิน
พ.ศ. 2560
4780/2560 13 กรกฎาคม 2560 ล้มละลาย ระหว่าง บริษัทปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โจทก์ พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด ผู้คัดค้าน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้คัดค้าน บริษัทปทุมเกตน์ เทรดดิ้ง จำกัด จำเลย ล้มละลาย (ชั้นคัดค้านคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์) ชำนาญ รวิวรรณพงษ์, ธนาพนธ์ ชวรุ่ง, พีรศักดิ์ ไวกาสี
7741/2560 10 พฤศจิกายน 2560 อาญา ระหว่าง พนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรี โจทก์ นายสุชาติ [ปกปิด] จำเลย ความผิดต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบก ลหุโทษ ธีระ เบญจรัศมีโรจน์, สมศรี หรูจิตตวิวัฒน์, สรรทัศน์ เอี่ยมวรชัย
8679/2560 15 ธันวาคม 2560 แพ่ง ระหว่าง บริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ โจทก์ บริษัทพลังร่วม จำกัด ที่ 1 บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 2 จำเลย ละเมิด ฝากทรัพย์ ประกันภัย รับช่วงสิทธิ เกษม เกษมปัญญา, ทวี ประจวบลาภ, ศรีอัมพร ศาลิคุปต์
พ.ศ. 2561
3224/2561 4 มิถุนายน 2561 อาญา ระหว่าง พนักงานอัยการคดีศาลแขวงชลบุรี โจทก์ นายจักรพันธ์ ตรวจนอก จำเลย ความผิดต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบก ความผิดต่อพระราชบัญญัติทางหลวง ความผิดต่อพระราชบัญญัติรถยนต์ ปรัชญา โกไศยกานนท์, พีรศักดิ์ ไวกาสี, เสรี เพศประเสริฐ
3366/2561 11 มิถุนายน 2561 อาญา ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช โจทก์ นายณัฐพงษ์ นกแก้ว จำเลย ลักทรัพย์ ชาติชาย อัครวิบูลย์, ธงชัย เสนามนตรี, สันต์ชัย ล้อมมณีนพรัตน์
4815/2561 31 กรกฎาคม 2561 อาญา ระหว่าง พนักงานอัยการคดีศาลแขวงชลบุรี โจทก์ นางสาวนงเยาว์ กฤษฎาวิวัฒน์ จำเลย ความผิดต่อพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ธีระ เบญจรัศมีโรจน์, สมศรี หรูจิตตวิวัฒน์, สรรทัศน์ เอี่ยมวรชัย
5410/2561 21 สิงหาคม 2561 อาญา ระหว่าง พนักงานอัยการคดี[ศาล]แขวงสงขลา โจทก์ [ปกปิด] จำเลย ความผิดต่อพระราชบัญญัติการพนัน ปรัชญา โกไศยกานนท์, พีรศักดิ์ ไวกาสี, เสรี เพศประเสริฐ
พ.ศ. 2563
626/2563 4 กุมภาพันธ์ 2563 อาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ โจทก์ [ปกปิด] โจทก์ร่วม [ปกปิด] จำเลย หมิ่นประมาท เธียรดนัย ธรรมดุษฎี, จักษ์ชัย เยพิทักษ์, นันทวัน เจริญชาศรี
657/2563 5 กุมภาพันธ์ 2563 อาญา ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดนครพนม โจทก์ [ปกปิด] จำเลย ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ฉ้อโกง ความผิดต่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง จรัญ เนาวพนานนท์, พิชัย เพ็งผ่อง, อธิคม อินทุภูติ

คำสั่ง[แก้ไข]

คำสั่งที่ ลงวันที่ คดี เรื่อง องคณะ
1706/2562 19 มีนาคม 2562 เลือกตั้ง ระหว่าง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดสกลนคร ผู้ร้อง นายภูเบศวร์ เห็นหลอด ผู้คัดค้าน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ (ขอให้ถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต) ชัยรัตน์ ศิลาลาย, เรวัตร สกุลคล้อย, สุภัทร์ สุทธิมนัส