จารึกพ่อขุนรามคำแหง

จาก วิกิซอร์ซ
(เปลี่ยนทางจาก ศิลาจารึกสุโขไท)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จารึกพ่อขุนรามคำแหง, จารึกหลักที่ 1, จารึกสุโขทัย หลักที่ 1 มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]

  • "ภาคผนวก". (2526). ใน สุจิตต์ วงษ์เทศ, สุโขทัยไม่ใช่ราชธานีแห่งแรกของไทย (น. 151–224). กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์. (ศิลปวัฒนธรรมจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลอง 700 ปี "ลายสือไท" พุทธศักราช 2526). ISBN 9748350363.
  • ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ 1. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน. ISBN 9786167073620.
  • "ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง (จารึกหลักที่ 1)". (2542). ใน คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี, คณะกรรมการโครงการชำระและจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือชุดประชุมพงศาวดาร, ประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 3 (น. 1–34). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. ISBN 9744192186.
  • วินัย พงศ์ศรีเพียร. (2552). "เอกสารลำดับที่ 1 จารึกพ่อขุนรามคำแหง". ใน วินัย พงศ์ศรีเพียร (บรรณาธิการ), 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 1 (น. 1–36). กรุงเทพฯ: ศักดิโสภาการพิมพ์. ISBN 9786167070032.