หนังสือสัญญาระหว่างกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศส ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 122

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หนังสือสัญญาระหว่างกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศส ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 122 มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 "หนังสือสัญญาระหว่างกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศส ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 122". (2470). ใน ราชเสนา (ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา), พระยา (ผู้รวบรวม), ประมวญหนังสือสัญญาใหญ่แลอนุสัญญาระหว่างกรุงสยามกับประเทศฝรั่งเศส (น. 65–78). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร.