หน้า:กฎบัตรสหประชาชาติ.pdf/21

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
หมวดที่ ๑๕
สํานักเลขาธิการ
มาตรา ๙๗

สํานักเลขาธิการ จักประกอบด้วยเลขาธิการคนหนึ่ง และพนักงานเท่าที่องค์การอาจต้องการ เลขาธิการจักได้รับการแต่งตั้งโดยสมัชชา ตามคําแนะนําของคณะมนตรีความมั่นคง เลขาธิการจักเป็นเจ้าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การ

มาตรา ๙๘

เลขาธิการ จักปฏิบัติการในอํานาจหน้าที่นั้นในการประชุมทั้งปวงของสมัชชา ของคณะมนตรีความมั่นคงของคณะมนตรีเศรษฐกิจและการสังคม และของคณะมนตรีภาวะทรัสตี และจักกระทําหน้าที่อยางอื่นเช่นที่องค์การเหล่านี้จะพึงมอบหมายให เลขาธิการจักทํารายงานประจําปีเสนอต่อสมัชชาเกี่ยวกับงานขององค์การ

มาตรา ๙๙

เลขาธิการอาจนําเรื่องใดๆ ซึ่งตามความเห็นของตนอาจคุกคามการธํารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศมาเสนอให้คณะมนตรีความมั่นคงทราบ

มาตรา ๑๐๐

๑. ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เลขาธิการและพนักงานจักไม่แสวงหรือรับคําสั่งจากรัฐบาลใดๆ หรือจากเจ้าหน้าที่อื่นใดภายนอกองค์การ บุคคลเหล่านี้จักเว้นจากการดําเนินการใดๆ ซึ่งอาจมีผลสะทือนถึงฐานะของตนในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศซึ่งรับผิดชอบต่อองค์การเท่านั้น

๒. สมาชิกแต่ละประเทศของสหประชาชาติรับที่จะเคารพต่อลักษณะระหว่างประเทศโดยเฉพาะของความรับผิดชอบของเลขาธิการและพนักงาน และจะไม่แสวงใช้อิทธิพลต่อบุคคลเหล่านั้นในการปฏิบัติหน้าที่ของเขา

มาตรา ๑๐๑

๑. พนักงานจักได่รับการแต่งตั้งโดยเลขาธิการตามระเบียบที่สมัชชาได้สถาปนาขึ้น

๒. พนักงานที่เหมาะสมจักได้รับมอบหมายให้ไปประจําอยู่เป็นการถาวรในคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมในคณะมนตรีภาวะทรัสตีและองค์การอื่นของสหประชาชาติตามที่พึงประสงค์ พนักงาน เหล่านี้จักถือเป็นส่วนหนึ่งของสํานักเลขาธิการ

๓. ข้อพิจารณาอันสําคัญยิ่งยวด ในการจ้างพนักงานและในการกําหนดเงื่อนไขแห่งบริการ ได้แก่ความจําเป็นที่จะต้องให้ได้มาซึ่งมาตรฐานอันสูงสุดแห่งสมรรถภาพ ความสามารถ และความซื่อสัตย์มั่นคง ความสําคัญในการจัดหาพนักงานโดยยึดมูลฐานทางภูมิศาสตร์ให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะกระทําได้ จักต้องเป็นที่พึงคํานึงถึงตามสมควร

หมวดที่ ๑๖
บทเบ็ดเตล็ด
มาตรา ๑๐๒

๑. สนธิสญญาทุกฉบับและความตกลงระหว่างประเทศทุกฉบับ ซึ่งสมาชิกใดๆ แห่งสหประชาชาติได้เข้าเป็นภาคีภายหลังที่กฎบัตรฉบับปัจจุบัน ได้ใช้บังคับจักต้องจดทะเบียนไว้กับสํานักเลขาธิการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้และจักได้จัดพิมพ์ขึ้นโดยสํานักงานนี้