หน้า:การตรวจชำระและร่าง ปกม ในกรุงสยาม - ยธ - ๒๔๗๒.pdf/20

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๘

นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกรรมการตรวจแก้ขึ้นคณะหนึ่งเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๕ คือ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต (ภายหลังเลื่อนเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ (ภายหลังเลื่อนเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ) พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมหลวงสวัสดิ์วัดนวิศิษฎ (ภายหลังเลื่อนเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ) พระยาจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์ (ภายหลังเลื่อนเป็นเจ้าพระยามหิธรฯ)

กรรมการคณะนี้ได้ลงมือทำการตรวจแก้ร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑–๒ โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ประทับเป็นประธาน (พ.ศ. ๒๔๖๕–๒๔๖๖) ครั้นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอฯ พระ