หน้า:คำนมัสการคุณานุคุณ - ๒๔๖๘.pdf/4

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

อื่น ๆ มีบิดามารดาเปนต้น เปนคติอย่างดีของเจ้าภาพ เพราะบรรดามหาดเล็กหลวง ความผาสุขทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นได้ก็โดยพระมหากรุณาฯ ของพระเจ้าแผ่นดิน ๆ ทรงเปนประมุขของชาติ เปนบุพพการีโดยตรงของมหาดเล็กหลวง ถ้าขาดพระมหากรุณาแล้ว ความผาสุขก็เปนการหมดหวัง หนังสือนี้จึงเปนเครื่องเตือนที่เหมาะสำหรับมหาดเล็กหลวงเพื่อให้รำลึกถึงพระมหากรุณามิให้หย่อนคลาย

 พระบาทสมเด็จพระบรมมหาธรรมิกะราชาธิราชเจ้าซึ่งทรงพระราชนิพนธ์หนังสือนี้ทรงรวมการสอนให้รู้จักคุณของชาติ สาสนา แลพระมหากษัตร์ว่า ประดุจวัดถุอันเดียวกัน ชาติจะเริญได้ก็โดยอาศัยพระเจ้าแผ่นดินที่ดีปกครอง แลต้องมีสาสนาช่วยสั่งสอนให้พลเมืองตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติ สาสนาจะถาวรได้ก็โดยมีชาติตั้งอยู่เปนปึกแผ่น แลมีพระเจ้าแผ่นดินทรงอุปถัมภ์ พระ