ข้ามไปเนื้อหา

หน้า:จมห พระสุบิน - ๒๔๖๔.pdf/19

จาก วิกิซอร์ซ
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๔

นิมิตรมหามงคลอันประเสริฐใหญ่หลวงยิ่งนัก พร้อมกันถวายพยากรณ์ทำนายตามสาระโสลกว่า เทวินฺท พฺรหฺมา รวิตารจนฺโท ปาสาทนาโถ มณิราชราชี เนื้อความว่า ถ้าคนไพร่กะดุมพีผู้ยากฝันว่า ได้เห็นแก้ว แลพระมหากระษัตร แลองค์อรรคมเหษี ทำนายว่า ผู้นั้นจะได้เปนใหญ่ จะได้ที่ฐานเปนเสนาอำมาตย์ราชมนตรีแลลาภสักการเปนอันมากตามตระกูลที่ฐานแห่งผู้ฝันนั้น บัดนี้ ทรงพระสุบินนิมิตรว่า สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารตรัสใช้ให้หมื่นแก้วไปซื้อเพ็ชรเมืองไยกะตรา หมื่นแก้วกลับมาได้เพ็ชรมาถวาย ๓ เม็ดใหญ่เท่าผลหมากดิบหมากสงนั้น ถวายพยากรณ์ทำนายว่า มหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์จะได้ราชสมบัติในมหานครราชธานีแลนานาประเทศเปนที่ชื่นชอบพระไทยโดยสดวกมิได้ลำบากแก่ไพร่ฟ้าโยธาทหาร แลเมื่อกลับมานั้น จะได้พระราชลาภอันประเสริฐ