หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๙) - ๒๔๖๑.pdf/54

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร
๓๓

พวกจีนเมืองลิมเจามาตั้งเมืองไลอยู่เปนเดิม ในเวลานั้นหามีคนจีนญวนพวกอื่น ๆ มาตั้งอยู่แต่ก่อนไม่ แดนดินเมืองไล อันเปนปลายพระราชอาณาเขตรสยาม แลต่อกันกับเขตรแดนจีนแลเขตรแดนญวน มีรูปปรากฎแจ้งอยู่ใน แผนที่ซึ่งเจ้าพนักงานกรมแผนที่ได้ตรวจสอบถี่ถ้วนแลทำลงไว้เปนแบบนั้นแล้ว ที่แม่น้ำแท้นั้นเปนฝั่งฟากตวันตก ทิศเหนือจดภูฝาง ทิศใต้ จดแม่น้ำเหมิก ทิศตวันตกจดเมืองแถง เปนเขตรแดนแผ่นดินลาว ซึ่งเปนพระราชอาณาเขตรสยาม ในฟากตวันออกนั้นเปนเขตรแดนจีนข้างทิศใต้ในฝั่งตวันออกนั้นเปนเขตรแดนญวน มีแม่น้ำ ๑ ชื่อแม่น้ำม้า กั้นอยู่เปนเขตร แต่พวกราษฎรนั้นได้แยกย้ายกันไปตั้งบ้านเรือนอยู่ตามฝั่งฟากตวันออกบ้าง ในฝั่งฟากตวันตกบ้าง ต่างคนทำไร่นาหากินอยู่สืบมา ฬอตายันซึ่งเปนหัวน่าของพวกจีนเมืองไลนั้น คิดเห็นว่าได้มาอาไศรยอยู่ในเขตรแดนแผ่นดินแล้ว จึงแต่งให้คุมสิ่งของเครื่องบรรณาการลงมาถวายเจ้านายฝ่ายลาวเมืองล้านช้างร่มขาว ซึ่งเรียก ว่าเมืองหลวงพระบางราชธานีอยู่ในบัดนี้ ขอพึ่งโพธิสมภารเปนข้า ขอบขัณฑเสมา ส่วนเจ้านครล้านช้างร่มขาวทรงเห็นว่า มีพวกจีนมาขอพึ่ง อาไศรยตั้งอยู่ในปลายแดนแผ่นดิน แลมาสวามิภักดิอ่อนน้อมดังนั้น