หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๙) - ๒๔๖๑.pdf/72

จาก วิกิซอร์ซ
หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร
๕๑

กวานเหลงก็ยกทหารกลับไปเมืองแกว เมื่อกวานเหลงไปรบพวกแม้วขบถที่เมืองบางนั้น ได้มีหนังสือบอกมาถึงบิดาข้าพเจ้าให้ยกไปช่วย บิดาข้าพเจ้าได้คุมคน ๑๐๐ คนเศษ ไปช่วยกวานเหลงตีพวกแม้วขบถ ที่เมืองบาง ยังหากลับมาไม่ ท้าวโดยนำ แลท้าวเหลน ท้าวตอม ไปจ้างเอาพวกป่อง คือ ตองซู่ที่เมืองลามาตีค่ายบิดาข้าพเจ้า ซึ่งตั้งอยู่ที่น้ำม้า เมืองลานั้นขึ้นกับเมืองจีน เจ้าเมืองแลราษฎร เปนพวกผู้ไทยขาว ระยะทางเดินเท้าจากเมืองไลไปเมืองลา ๔ วัน พวกป่องนั้นมาเปนทหารอยู่กับเจ้าเมืองลามาก ท้าวโดยนำ แล ท้าวเหลน ท้าวตอม ได้กำลังพวกป่องแล้วก็ยกเข้าตีค่ายน้ำม้า คน ซึ่งอยู่รักษาค่ายมีแต่น้อย ด้วยบิดาข้าพเจ้ารวบรวมเอาคนกำลัง ไปเสียโดยมาก หามีผู้จะช่วยต่อสู้ไม่ คนในค่ายก็พากันทิ้งค่ายเสีย หนีลงไปรวบรวมกันอยู่ที่บ้านท่าแฮะ ใต้ค่ายน้ำม้าลงไปทางเรือ ๒ วัน ท้าวโดยนำ แลท้าวเหลน ท้าวตอมก็เข้าพักอยู่ในค่ายน้ำม้า ครั้น บิดาข้าพเจ้ายกกลับมา รู้ว่าท้าวโดยนำ กับท้าวเหลน ท้าวตอม ยกมาตีค่ายน้ำม้าแตกแล้ว แลไพร่พลแตกหนีลงไปอยู่ตำบลท่าแฮะ บิดาข้าพเจ้าก็ยกตามลงไปตั้งรวมกำลังอยู่ที่ตำบลท่าแฮะนั้น ท้าว โดยนำรู้ว่าบิดาข้าพเจ้าลงไปตั้งอยู่ที่นั้นแล้ว จึงแต่งให้กวานกือ กรมการเมืองไลผู้เข้ากับท้าวโดยนำนั้นคุมคน ๑๐๐ คนเศษ ยกลงไปรบบิดาข้าพเจ้า ๆ ต่อสู้ไม่ได้ จึงพาครอบครัวแลบ่าวไพร่หนีไป อยู่เมืองลา บิดาข้าพเจ้าฝากครอบครัวไว้กับเจ้าเมืองลาแล้ว ก็พา บ่าวไพร่ลงไปฟ้องเจ้าเมืองแกว ๆ จึงแต่งให้นายทหาร ชื่อองหลิว ๑