หน้า:พงศาวดารฯ มคธ แลคำแปล - พนรัตน์ - ๒๔๕๙.pdf/60

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๒

สุนทรทิพ ๑ พระเสวะภักดี ๑ ซึ่งร่วมพระมารดาพระราชบิดาเดียวกันกับพระองค์ นำไปประหารชีวิตเสีย แล้วให้จับพระราชบุตรที่ต่างมารดากับพระองค์นำไปประหารชีวิตเสียหลายพระองค์ เจ้าฟ้าดอกเดื่อขึ้นเสวยราชสมบัติอยู่ประมาณ ๒ เดือนเศษ ไม่ยินในมาตุคาม ไม่ประพฤติพระองค์ให้ระคนด้วยมาตุคาม จึ่งมอบราชสมบัติให้พระเชฏฐาธิราช แล้วละราชสมบัติออกทรงผนวชในพระพุทธสาสนาพร้อมด้วยเครื่องสักการเปนอันมาก

๕๔ ฝ่ายพระเชฏฐาธิราชนั้นเปนผู้มีปัญญาเขลา และเปนผู้มีสติอันฟั่นเฟือนหลงลืม ปราศจากหิริโอตัปปะ ไม่ใคร่ครวญในราชกิจตามราชประเพณี มิได้พิจารณาเห็นคุณและโทษให้ถ่องแท้ อยู่ในราชสมบัติได้ ๘ ปีเศษ

๕๕ ในครั้งนั้น ชาวเมืองและชาวชนบทชาวคามนิคมทั้งหลายมีเสนาบดีและอำมาตย์เปนต้นก็ตั้งอยู่ในอสัจจะธรรม มีสันดานเต็มไปด้วยการทุจจริต ข่มเหงเบียดเบียนซึ่งกันและกัน และย่ำยีชาวชนบทและคามนิคมให้ได้ความเดือดร้อน ชนชาวพระนครทั้งปวงเหล่านั้นมีความทุกข์มาก มีโรคอุปัททวันตรายมาก และมากไปด้วยความโทมนัสคับแค้นใจ อายุก็สั้นพลันตาย มหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ก็วิปริตแปรปรวนไปต่าง ๆ ผลไม้ก็มีรสอันวิปริต น้ำในแม่น้ำมีสีอันแดงดังเลือดนก น้ำที่ลึกก็กลับตื้น ที่ตื้นก็