หน้า:พระราชบัญญัติภาษีชายโสด ๒๔๘๗.pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

18 มกราคม 2487

ตอนที่ 6 เล่ม 61
82
ราชกิจจานุเบกสา

โดยที่สภาผู้แทนราสดรลงมติว่า สมควนเก็บพาสีชายโสด

จึงมีพระบรมราชโองการไห้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราสดร ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ไห้เรียกว่า "พระราชบัญญัติพาสีชายโสด พุทธสักราช 2487"

มาตรา 2 ไห้ไช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาสไนราชกิจจานุเบกสาเปนต้นไป

มาตรา 3 ไนพระราชบัญญัตินี้

"ปี" หมายความว่า ปีปติทิน

"ภาวะเปนโสด" หมายความว่า ภาวะที่ไม่มีภรรยาโดยชอบด้วยกดหมาย หรือมีภรรยาโดยชอบด้วยกดหมาย แต่ขาดจากกันแล้ว

"ชาย" หมายความว่า ชายมีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 25 ปีบริบูรน์ แต่ไม่เกิน 45 ปีบริบูรน์ ไนวันต้นของปีที่ล่วงมาแล้ว

มาตรา 4 ไนการประเมินพาสีเงินได้ตามประมวนรัสดากร จำนวนซึ่งถึงคราวประเมินเรียกเก็บไนปี 2488 และปีต่อไป