หน้า:สธ 59-3175.pdf/3

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร
- ๓ -

ในการป้องกันโรคจะสามารถได้รับอนุมัติทะเบีบยนที่ยุโรปภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ประเทศไทยมีผู้ผลิตที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัท AstraZeneca และคาดว่าจะสามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี และมีผลิตภัณฑ์วัคซีนให้ประชาชนไทยได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยกำลังการผลิตวัคซีน ๒๐๐ ล้านโด๊สต่อปี ซึ่งจะเพียงพอต่อการใช้ในประเทศ

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ อย่างทั่วถึง เป็นธรรม ในเวลาใกล้เคียงกับประเทศอื่น ๆ ในโลก รวมถึงการลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศได้อย่างรวดเร็วขึ้น กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้จัดทำโครงการพัฒนาวัคซีนต้นแบบตั้งแต่ต้นน้ำและเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมหน่วยผลิตวัคซีนในประเทศให้มีความพร้อมสำหรับการผลิตวัคซีนชนิด Adenovirus ด้วยกำลังการผลิต ๒๐๐ ล้านโด๊สต่อปี รวมทั้งการสร้างขีดความสามารถของประเทศโดยการพัฒนาวัคซีนตั้งแต่ต้นน้ำ โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง วงเงินเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาท ซึ่งตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ (๓) ระบุว่า กรณีวงเงินที่เห็นควรอนุมัติเกินกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท สำนักงบประมาณจำเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว สำนักงบประมาณจะแจ้งให้หน่วยรับงบประมาณนำเรื่องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงสาธารณสุขขอให้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนเพื่อการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ทันเวลา และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมในภาพรวมของประเทศ

๔. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ ประชาชน ลดป่วย ลดตาย และปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

๔.๒ ประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วยลดผลกระทบทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สังคม และเพิ่มความมั่นคงของประเทศในระยะยาว

๔.๓ การสนับสนุนงบประมาณจะช่วยในการสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมยาชีววัตถุในประเทศให้สามารถผลิตวัคซีนโควิด 19 ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เองตั้งแต่ต้นน้ำ นอกจากจะสามารถผลิตวัคซีนตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะระบาดของของโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการผลิตวัคซีนในสถานการณ์การระบาดในอนาคตได้ด้วย ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพจากการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

๔.๔ เพื่อให้การป้องกันควบคุมการระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน) เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันหรือแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ข้อเสนอ ...