ห้องสิน/เล่ม ๓/ตอน ๖๗/ตาราง

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
# อักษรจีน ที่ใช้ในเรื่อง สำเนียงกลาง
黃飛虎 อึ้งปวยฮอ หวง เฟย์หู่
黃飛彪 อึ้งฮุยปิว หวง เฟย์เปียว
黃飛豹 อึ้งฮุยป้า หวง เฟย์เป้า
黃明 อึ้งเบ๋ง หวง หมิง
周紀 จิวกี โจว จี้
龍環 หลงบ๋วน หลง หวน
吳謙 หงอเบี๋ยน อู๋ เชียน
黃天祿 อึ้งเทียนหลก หวง เทียนลู่
黃天爵 อึ้งเทียนเจียก หวง เทียนเจฺว๋
๑๐ 黃天祥 อึ้งเทียนเสียง หวง เทียนเสียง
๑๑ 辛免 สินเปี๋ยน ซิน เหมี่ยน
๑๒ 太顛 ไทยเตียน ไท่ เตียน
๑๓ 閎夭 ฉวงเอี๋ยว หง เยา
๑๔ 祁恭 กิดหยง ฉี กง
๑๕ 尹勛 วุนจิด อิ่น ซฺวิน
๑๖ 毛公遂 บอก๋งซุย เหมากงซุ่ย
๑๗ 周公旦 จิวก๋งต้าน โจวกงตั้น
๑๘ 召公奭 เตียวก๋งเซ็ก เจ้ากงชื่อ
๑๙ 畢公高 บิกก๋งโก๋ ปี้กงเกา
๒๐ 伯達 เปกตัด ปั๋ว ต้า
๒๑ 伯适 เปกกวด ปั๋ว ชื่อ
๒๒ 仲突 จองตุด จ้ง ถู
๒๓ 仲忽 จองฮุด จ้ง หู
๒๔ 叔夜 ซกเอีย ชู เย่
๒๕ 叔夏 ซกเฮา ชู เซี่ย
๒๖ 季隨 กุยสง จี้ สุย
๒๗ 季騧 กุยอัว จี้ กวา
๒๘ 姬叔乾 จี ชูกัน
๒๙ 姬叔坤 กีซกเบี๋ยน จี ชูคุน
๓๐ 姬叔康 กีซกเบ๋ง จี ชูคัง
๓๑ 姬叔正 กีซกหยง จี ชูเจิ้ง
๓๒ 姬叔啟 กีซกเจ๋ จี ชูฉี่
๓๓ 姬叔伯 กีซกเปก จี ชูปั๋ว
๓๔ 姬叔元 กีซกหงวน จี ชูเยฺวี๋ยน
๓๕ 姬叔忠 กีซกจ๋อง จี ชูจง
๓๖ 姬叔廉 กีซกเหลียน จี ชูเหลียน
๓๗ 姬叔德 กีซกเต็ก จี ชูเต๋อ
๓๘ 姬叔美 กีซกบี๋ จี ชูเหม่ย์
๓๙ 姬叔奇 กีซกกี๋ จี ชูฉี
๔๐ 姬叔順 กีซกซุ่น จี ชูชุ่น
๔๑ 姬叔平 กีซกเป๋ง จี ชูผิง
๔๒ 姬叔廣 กีซกก๋อง จี ชู-กวั่ง
๔๓ 姬叔智 กีซกตี๋ จี ชูจื้อ
๔๔ 姬叔勇 กีซกหยอง จี ชูหย่ง
๔๕ 姬叔敬 กีซกเก๋ง จี ชูจิ้ง
๔๖ 姬叔崇 กีซกจ๋อง จี ชูฉง
๔๗ 姬叔安 กีซกอั๋น จี ชูอัน
๔๘ 鄧九公 เตงจิวก๋ง เติ้งจิ่วกง
๔๙ 太鸞 ไทหลวน ไท่ หลวน
๕๐ 鄧秀 เตงซิว เติ้ง ซิ่ว
๕๑ 趙昇 เตียวเสียง เฉา เชิง
๕๒ 孫焰紅 ซุนยันหอง ซุน ยั่นหง
๕๓ 晁田 เตียวเตียน เฉา เทียน
๕๔ 晁雷 เตียวหุย เฉา เหลย์
๕๕ 洪錦 อังกิ๋ม หง จิ่น
๕๖ 季康 กุยก๋อง จี้ คัง
๕๗ 蘇護 ซอฮอ ซู หู่
๕๘ 蘇全忠 ซอจ๋านตง ซู เฉฺวียนจง
๕๙ 趙丙 เตียวเบ๋ง เจ้า ปิ่ง
๖๐ 孫子羽 ซุน จึ-หฺยวี่
๖๑ 龍吉公主 ลงเกียดก๋งจู๊ หลงจี๋กงจู่
๖๒ 鄧嬋玉 เตงตันหยก เติ้ง ฉัน-ยฺวี่